Poland

Nietrzeźwy funkcjonariusz SOP spowodował stłuczkę

Fotorzepa/ Robert Wójcik

Funkcjonariusz S³u¿by Ochrony Pañstwa spowodowa³ st³uczkê w Jastrzêbiu-Zdroju. Ma zostaæ wydalony ze s³u¿by.

Tvn24.pl poinformowa³, ¿e do incydentu dosz³o 11 kwietnia w Jastrzêbiu-Zdroju. Funkcjonariusz, który spowodowa³ st³uczkê, by³ nietrzeŸwy. - Oddali³ siê z miejsca, gdzie dosz³o do st³uczki, ale potem zosta³ namierzony przez policjê. Okaza³o siê, ¿e mia³ promile - powiedzia³ portalowi „informator zbli¿ony do SOP”.

Pp³k Bogus³aw Piórkowski, rzecznik SOP, w rozmowie z tvn24.pl potwierdzi³ te informacje, dodaj¹c, ¿e do zdarzenia dosz³o „na jednym z parkingów osiedlowych”.

- Na miejsce zosta³ wezwany patrol policji, który ustali³, ¿e sprawc¹ zdarzenia by³ funkcjonariusz SOP. Dalsze czynnoœci prowadzi policja. W zwi¹zku z tym, ¿e funkcjonariusz by³ w stanie nietrzeŸwoœci, w formacji zosta³y podjête czynnoœci zmierzaj¹ce do wydalenia go ze s³u¿by - powiedzia³ rzecznik.

Pp³k Piórkowski zaznaczy³, ¿e sprawca st³uczki by³ na urlopie wypoczynkowym.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude