Poland

Okrągły pułap znów w zasięgu

Gie³da

GPW

Fotorzepa, Grzegorz Psujek

WIG20 zacz¹³ marzec bardzo dobrze. Ma bowiem za sob¹ dwie wzrostowe sesje z rzêdu, dziêki którym wróci³ do œrodka lutowej konsolidacji. Dziœ rano rós³ o 0,7 proc. do 1971 pkt i ponownie wróci³ apetyt na 2000 pkt.

Wprawdzie wczorajsza sesja na Wall Street zakoñczy³a siê spadkami, ale dziœ rano niemal ca³a gie³dowa Azja „œwieci³a na zielono”. Ponadto zyskiwa³y ryzykowne aktywa, a mianowicie - cena bitcoina ros³a o 4,2 proc. do 49 800 USD, a w ostatnim czasie kryptowaluta stanowi ca³kiem niez³y miernik awersji do ryzyka. Tradycyjne aktywa surowcowe - ropa i z³oto - by³y rano stabilne. Cena bary³ki WTI oscylowa³a przy 59,9 USD, a uncja kosztowa³a 1733 USD. Kurs EUR/USD waha³ siê przy 1,21 USD, próbuj¹c wyhamowaæ ostatni „zjazd”. Z³oty zyskiwa³ rano 0,1 proc. do euro i 0,2 proc. do dolara. Za pierwsz¹ walutê trzeba by³o p³aciæ 4,5357 z³, a za drug¹ 3,7496 z³.

Jak wspomina³em wy¿ej - WIG20 wróci³ w obszar konsolidacji 2000-1900 pkt. Ten pierwszy poziom stanowi najbli¿szy opór, a jego przebicie powinno zaktywizowaæ popyt do wiêkszej aktywnoœci. Maksimum wtorkowej sesji to 1969 pkt, co pokazuje, ¿e szanse na wybicie nie s¹ ma³e. Zw³aszcza, ¿e dziœ rano indeks rós³ do 1971 pkt. Od zwy¿ek o 0,4 proc. rozpoczê³y te¿ sesjê mWIG40 i sWIG80. Oba indeksy kontynuuj¹ odrabianie strat po ostatniej korekcie i na horyzoncie s¹ ju¿ szczyty wzrostowych uk³adów.

Football news:

Tuchel is Interested in the option of inviting Varane to Chelsea
Barry Ferguson on Kudela's ban for racism: 10 matches is ridiculous. It was necessary for a year
Saka-Europa League Player of the Week
Zhemaletdinov's agent about negotiations with Loko: Leonchenko offered to meet, and then wrote: I'm sorry, I can't. Ask him questions
In 2018, Dzeko supported a defender from the Roma youth team, who tore both ligaments in his knee. The kid came back and gave the assist to Edin
Pepe on Ronaldo: His critics don't know how difficult it is to score more than 30 goals every year
Napoli presented a uniform from the designer Marcelo Bourlon. The club will play in it with Inter