Poland

Opłaty w prywatnych żłobkach to nie sprawa samorządu

AdobeStock

Rada gminy nie ma kompetencji do okrelania wysokoci opaty za pobyt dziecka w obku lub klubie dziecicym, jeeli nie jest podmiotem je tworzcym.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzio niewano uchway Rady Miejskiej w Rawiczu okrelajcej wysoko izasady udzielania dotacji celowej dla podmiotw prowadzcych obki. Powodem by zapis, e warunkiem otrzymania dotacji jest pomniejszenie o przyznan kwot dotacji opaty ponoszonej przez rodzicw za 1dziecko".

RIO uznao, e zapis taki nie mieci si w dyspozycji art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziemi w wieku do lat trzech. Z przepisu tego nie wynika bowiem dla organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego kompetencja do wypowiadania si wdrodze aktu prawa miejscowego oopatach, jakie podmiot prowadzcy obek pobiera od rodzicw lub opiekunw prawnych dziecka uczszczajcego do obka. Jak podkrelono, opata taka jako element relacji midzy podmiotem prowadzcym obek, a wic przedsibiorc, a jego klientem wykracza poza pojcie dotacji celowej.

Gmina zaskarya rozstrzygnicie RIO do sdu administracyjnego. Wskazujc na tre art. 60 ust. 2 u.o.d. przekonywaa, e organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego ma szersze kompetencje, anieli tylko ustalenie wymaga formalnych, jakie powinny dopeni podmioty ubiegajce si o dotacj. Jak zaznaczono, delegacja ustawowa wykracza poza sam tryb udzielania dotacji, a w jej zakresie mieci si rwnie uprawnienie do zawarcia w uchwale zasad, jakimi powinny podporzdkowa si podmioty prowadzce obki, aby otrzyma dotacj. Zasad tak stanowi w rozpatrywanym przypadku konieczno pomniejszenia o przyznan kwot dotacji opaty ponoszonej przez rodzicw za 1 dziecko argumentowa samorzd. Wskaza jednoczenie, e uregulowanie to jest zbiene z warunkami resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziemi w wieku do lat trzech MALUCH+", ktre traktowa trzeba jako wskazwk interpretacyjn.

Kolegium RIO nie zgodzio si t argumentacj. Wyjanio, e dotacje zart. 60 ust. 1 ustawy maj charakter fakultatywny, jednak jeli gmina zdecyduje si na ich udzielenie, to nie moe ich ogranicza w zalenoci od pomniejszania o kwot dotacji opaty ponoszonej przez rodzicw za 1dziecko. Podany przepis prawa wyranie bowiem stanowi, e dotacja przysuguje na dziecko objte opiek wobku lub w klubie dziecicym, nie wprowadzajc w tym zakresie adnych dalszych uwarunkowa wskazao RIO. Zauwayo przy tym, e rada gminy nie ma kompetencji do okrelania wysokoci opaty za pobyt dziecka w obku lub klubie dziecicym, jeeli nie jest podmiotem je tworzcym.

Wojewdzki Sd Administracyjny wPoznaniu w wyroku z 11 czerwca 2019r. (sygn. akt III SA/Po 142/19) podzieli stanowisko Kolegium RIO, i oddali skarg Gminy Rawicz. Zdaniem sdu, kwestionowany zapis uchway stanowi ingerencj w swobod, jak przyzna trzeba podmiotowi, ktry utworzy obek w ustaleniu wysokoci opaty za pobyt dziecka w tym obku.

Sygnatura akt: III SA/Po 142/19

Football news:

Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia
Sane had his first training session in Bayern
Manchester United have made the same starting line-up in five consecutive Premier League games for the first time in 27 years