Poland

Panel ekspertów: Pandemii można było uniknąć

Niezale¿ny panel ekspertów, powo³any przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia uwa¿a, ¿e pandemii COVID-19 mo¿na by³o unikn¹æ - pisze BBC.

Eksperci s¹ zdania, ¿e po³¹czenie reakcji WHO na pojawienie siê koronawirusa i rz¹dów krajów œwiata okaza³o siê "toksycznym koktajlem".

Eksperci s¹ zdania, ¿e WHO powinno wczeœniej og³osiæ globalne zagro¿enie w zwi¹zku z pojawieniem siê koronawirusa. Dodaj¹, ¿e bez pilnych zmian œwiat bêdzie podatny na kolejne epidemie groŸnych chorób.

Raport "COVID-19: Uczyñmy go ostatni¹ pandemi¹" zosta³ przygotowany przez Niezale¿ny Panel na Rzecz Przygotowania i Reakcji na Pandemiê powo³any przez WHO.

Wspó³przewodnicz¹ca Panelu Ellen Johnson Sirleaf twierdzi, ¿e "sytuacji, w której jesteœmy obecnie, mo¿na by³o przeciwdzia³aæ".

- To efekt nieprzeliczonych b³êdów, luk i opóŸnieñ jeœli chodzi o gotowoœæ i reakcjê - dodaje.

Zdaniem ekspertów Panelu Komitet ds. Nadzwyczajnych WHO powinien og³osiæ pojawienie siê ogniska koronawirusa w Chinach mianem "miêdzynarodowego zagro¿enia" tydzieñ wczeœniej, ni¿ to w rzeczywistoœci zrobi³. Eksperci przekonuj¹, ¿e nale¿a³o to zrobiæ na posiedzeniu Komitetu z 22 stycznia 2020 roku, a nie - jak sta³o siê to w rzeczywistoœci - dopiero 30 stycznia.

Ponadto - jak przekonuj¹ eksperci - miesi¹c po og³oszeniu zagro¿enia przez WHO zosta³ "stracony" poniewa¿ pañstwa œwiata nie podjê³y odpowiednich dzia³añ, aby zatrzymaæ transmisjê wirusa.

Eksperci zauwa¿aj¹, ¿e WHO by³o zwi¹zane w³asnymi regulacjami mówi¹cymi, i¿ ograniczenie swobody przemieszczania siê to œrodek ostateczny w walce z epidemi¹, a Europa i USA zaczê³y dzia³aæ dopiero wtedy, gdy szpitale zaczê³y siê zape³niaæ.

Ponadto w raporcie czytamy, ¿e pañstwa œwiata - zamiast skupiæ siê na przygotowywaniu systemów ochrony zdrowia na nap³yw chorych na COVID-19 - skupi³y siê na walce o sprzêt ochronny i leki na zasadzie "zwyciêzca bierze wszystko".

Eksperci radz¹, by - w celu unikniêcia kolejnej pandemii - stworzyæ system monitorowania chorób pozwalaj¹cy publikowaæ informacje bez koniecznoœci wyra¿ania zgody przez pañstwa, których te informacje dotycz¹.

Ponadto - jak pisz¹ - nale¿y potraktowaæ szczepionki jako dobro publiczne i stworzyæ instytucjê finansuj¹c¹ walkê z pandemi¹.

Konieczne jest te¿ pilne przekazanie przez kraje G-7 1,9 mld dolarów na program COVAX, który ma za zadanie dostarczyæ szczepionki na COVID-19 do krajów rozwijaj¹cych siê.

Wspó³przewodnicz¹ca Panelu, by³a premier Nowej Zelandii Helen Clark uwa¿a, ¿e jest "kluczowe, aby daæ wiêcej uprawnieñ WHO".

Jej zdaniem "gdyby ograniczenie swobody podró¿owania wprowadzono wczeœniej i szerzej" wp³ynê³oby to znacz¹co na tempo transmisji wirusa.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it