Poland

Poczta Polska zaburzyła konkurencję. UOKiK interweniuje

Poczta Polska

Adobe Stock

Pañstwowy operator ma problem – Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzi³, ¿e rynkowy potentat ogranicza³ rywalizacjê na rynku. Nieuczciwe praktyki bi³y w niezale¿nych operatorów.

Poczta Polska (PP) posiada status operatora wyznaczonego i ma obowi¹zek œwiadczyæ powszechne us³ugi pocztowe. Jednak w przypadku pozosta³ych (niepowszechnych) us³ug pocztowych, PP musi ju¿ rywalizowaæ na zasadach wolnej konkurencji z innymi podmiotami. PP mo¿e wystêpowaæ wtedy w podwójnej roli – konkurenta i kontrahenta, poniewa¿ niezale¿ni przedsiêbiorcy, posiadaj¹cy w³asn¹ infrastrukturê pocztow¹ w wybranych miejscowoœciach Polski, musz¹ czêsto korzystaæ z jej infrastruktury, aby œwiadczyæ us³ugi pocztowe na rzecz swoich klientów na terenie ca³ego kraju, np. dostarczyæ ich przesy³ki do adresatów. Jednoczeœnie PP posiada na tym rynku siln¹ pozycjê rynkow¹. Zgodnie z prawem nie mo¿e jej wykorzystywaæ i zaburzaæ procesu konkurencji. UOKiK stwierdzi³ jednak, ¿e praktyki stosowane przez PP mog³y stanowiæ nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreœla, ¿e dzia³ania PP mog³y prowadziæ marginalizacjê konkurentów. - Zakwestionowane praktyki trwa³y od 2016 r. Pierwsza z nich dotyczy³a koniecznoœci podawania Poczcie Polskiej przez jej kontrahenta informacji handlowych o klientach, dla których realizowa³ us³ugê. Posiadanie tych danych przez PP ju¿ na etapie kontraktowania nie mia³o uzasadnienia i mog³o przyczyniæ siê do odebrania klientów swoim konkurentom – t³umaczy.

Brak by³o równie¿ sta³ego cennika us³ug. Jak wyjaœnia prezes UOKiK wycena prowadzona by³a za ka¿dym razem indywidualnie. To oznacza³o, ¿e niezale¿ny przedsiêbiorca œwiadcz¹cy us³ugi pocztowe nie móg³ zaproponowaæ od razu wyceny na us³ugi pocztowe dla swoich klientów, co mog³o negatywnie wp³ywaæ na jego atrakcyjnoœæ jako partnera handlowego.

Ponadto kontrahent PP musia³ z góry dok³adnie okreœliæ liczbê nadanych przesy³ek w danym okresie rozliczeniowym. Je¿eli by³o ich mniej, nawet o jedn¹ przesy³kê, cena na wszystkie mog³a znacznie wzrosn¹æ - do stawki oferowanej dla nieznacznych wolumenów nadañ. 

Zgodnie ze zobowi¹zaniem Poczta Polska nie bêdzie uzale¿nia³a przedstawienia warunków cenowych od informacji o klientach operatora. Uniemo¿liwi to PP przejêcie potencjalnych klientów swoich konkurentów. Poczta przedstawi równie¿ cennik us³ug, który bêdzie obowi¹zywa³ przez 12 miesiêcy. Tym samym niezale¿ni operatorzy pocztowi bêd¹ mogli przewidywaæ warunki cenowe, co z kolei pozwoli im przedstawiæ z góry stawki swoim klientom. Cennik bêdzie uwzglêdnia³ liczbê nadawanych przesy³ek i zawiera³ wiêcej ni¿ dwa progi cenowe. To oznacza, ¿e w przypadku mniejszej od deklarowanej liczby przesy³ek cena nie bêdzie drastycznie wy¿sza, tak jak do tej pory. Ponadto niezale¿ny operator bêdzie móg³ raz w ci¹gu okresu obowi¹zywania umowy dodaæ do niej nowe, wy¿sze przedzia³y wolumenu nadanych przesy³ek, co dodatkowo umo¿liwi dostosowanie warunków cenowych PP do jego indywidualnych potrzeb.

PP bêdzie musia³a z³o¿yæ sprawozdanie z realizacji zobowi¹zania i przedstawiæ nowe wzory umów, informacje o podmiotach, które aneksowa³y umowy oraz nowych kontrahentach. Jeœli tym razem UOKiK dopatrzy siê uchybieñ, PP bêdzie groziæ kara do 10 tys. euro za ka¿dy dzieñ zw³oki.

Football news:

Ronald Araujo: For Barca, all matches are finals. We won Getafe-this is the main thing
Messi gave a penalty to Griezmann with a double against Getafe-Antoine scored
Barcelona won 7 of the last 8 La Liga matches-lost to Real Madrid
Semin about the Super League: European football has the fairest traditions
Agnelli and Ceferin were preparing a joint statement because of the rumors about the Super League. The head of Juve turned off the phone before the announcement of the tournament
Getafe players in Super League T-shirts gave Barca a championship corridor for winning the Cup
Rivaldo: I heard that Mourinho may take over the club from Brazil