Poland

Polscy pracodawcy nie są gotowi na pokolenie Y

Kadry

Adobe Stock

Roszczeniowi, nielojalni, pozbawieni autorytetw i szacunku, majcy wygrowane oczekiwania taki obraz milenialsw spotykamy w opiniach wielu pracodawcw. Z drugiej strony firmy doceniaj umiejtnoci technologiczne, bogate wyksztacenie, znajomo jzykw obcych i wielozadaniowo pokolenia Y. Polscy pracodawcy wci nie s przygotowani na tak wymagajcych pracownikw.

Milenialsi, czyli obecni 20- i 30-latkowie, na dobre rozgocili si na polskim rynku pracy, sukcesywnie motywujc pracodawcw do zmian w podejciu do zarzdzania pracownikami. Na ile jednak firmy ulegy modemu pokoleniu? Przeledmy to, przechodzc przez kolejne etapy procesu zatrudnienia.

Wyzwanie nr 1 rekrutacja

Na etapie rekrutacji obserwujemy znaczce zmiany w stosunku do poprzednich lat. Dzisiaj, by pozyska najmodszych kandydatw na rynku, nie wystarczy publikacja ogoszenia o prac na portalach. Konieczne s proaktywne metody wyszukiwania kontaktw i przycigania zainteresowania przyszych pracownikw poprzez np. nieszablonowe akcje rekrutacyjne czy obecno w social mediach.

Obserwujemy, e coraz wicej firm, szczeglnie zagranicznych, zaczyna skutecznie adresowa swoje dziaania do milenialsw. Jak to robi? Tworz dedykowane profile na serwisach spoecznociowych, suce Employer Brandingowi. Dziel si na nich realizowanymi projektami, pokazuj sukcesy i wyzwania firmy, ale take powicaj du uwag pracownikom, spoecznociom czy rodowisku. W ten sposb pozwalaj pozna wartoci i podejcie organizacji do wanych kwestii, ale rwnie poprzez swoich pracownikw pokazuj kultur pracy i atmosfer w niej panujc. A to wanie atmosfera, zaraz po zarobkach, jest wskazywana jako najwaniejszy czynnik przy wyborze pracodawcy przez pokolenie Y, zgodnie z badaniem Pracodawca Roku.

Wyzwanie nr 2 rozmowa rekrutacyjna

Z dowiadczenia rekrutera widz, e rwnie sama rozmowa o prac ma odmienny przebieg ni jeszcze kilka lat temu. Dotychczas to pracownik ubiega si o stanowisko w danej firmie, a pracodawca ocenia, czy chce mie go w swoich szeregach. Dzisiaj nierzadko to mode pokolenie idzie na rozmow po to, by sprawdzi, czy chce pracowa dla danej organizacji, na ile spenia ona jego wymagania, czy wyznaje podobne do niego wartoci i czy pracujc w niej bdzie mg realizowa swoje pasje.

Kluczowym elementem kadej rozmowy rekrutacyjnej jest oczywicie kwestia wysokoci zarobkw. Jak czytamy w wyej przytoczonych badaniach, milenialsi oczekuj, e ich pierwsze wynagrodzenie bdzie wynosio 5000 z brutto miesicznie, by ju po roku osign poziom 12 000 z brutto. Kwoty te znacznie przekraczaj rednie stawki panujce na polskim rynku pracy, jednak firmy prbuj rwnoway to profitami pozapacowymi, takimi jak np. elastyczne godziny pracy, udzia w ciekawych inicjatywach i wydarzeniach, dopata do karnetw sportowych czy praca zdalna.

Wyzwanie nr 3 okres prbny

Kolejnym wanym egzaminem dla pracodawcy jest proces wprowadzania nowego pracownika do organizacji, tzw. on-boarding. Takie elementy jak otwarto zespou, gadkie wdroenie w nowe obowizki czy zapoznanie si z misj, wizj i wartociami firmy, staj si rwnie wane dla modego pokolenia, jak przedstawienie zasad dziaania samej organizacji.

Od pierwszej chwili wejcia do firmy, pracownicy pokolenia Y oceniaj spjno deklarowanych przez pracodawc dziaa z faktyczn ich realizuj. To, na ile pracodawca zda ten test", bdzie miao wpyw na dugo stau pracy w jego szeregach.

Wyzwanie nr 4 utrzymanie pracownika

W Professional obserwujemy, e coraz wicej organizacji wprowadza rozbudowane pakiety benefitw, zaniedbujc takie elementy, jak: dobra atmosfera, coaching, regularna informacja zwrotna czy jasna cieka kariery i moliwo rozwoju w rnych departamentach wewntrz organizacji. Tymczasem milenialsi patrz nie tylko na twarde liczby, takie jak zarobki czy premie, ale rwnie na mi atmosfer w pracy, moliwo swobodnego pogodzenia ycia prywatnego z biznesowym (wanie w tej kolejnoci), wygod i dobre samopoczucie. Wdroenie i waciwa komunikacja tych elementw s wyranym sygnaem dla pokolenia Y, e dane przedsibiorstwo moe by atrakcyjnym miejscem budowania kariery zawodowej.

Cho rynek pracy oczekuje dynamicznych dziaa, w mojej opinii wikszo polskich pracodawcw wci ma trudnoci ze zmian podejcia do zarzdzania kapitaem ludzkim. Sztywna struktura, mao elastyczne spojrzenie na umiejtnoci pracownikw, brak dopasowania komunikatu do odbiorcy czy jasnej cieki rozwoju wykorzystujcej zainteresowania milenialsa to wci najczciej popeniane bdy w polskich organizacjach. Tymczasem, chcc sprosta wyzwaniom stawianym przez nowe pokolenie, organizacje te powinny sucha, co inspiruje mode pokolenie, angaowa je w procesy biznesowe, szuka i jasno definiowa cele, ktre chc wsplnie osign.

Wyzwanie na kolejne lata wsppraca milenialsw z pokoleniem 50+

W mojej ocenie realnym wyzwaniem dla firm na najblisze lata bdzie nie tylko efektywna wsppraca z milenialsami, ale przede wszystkim doprowadzenie do takiej ewolucji kultury organizacyjnej, ktra poczy bogate dowiadczenia wieloletnich pracownikw z kreatywnym i wieym spojrzeniem modego pokolenia.

Autor jest starszym konsultantem HR w LeasingTeam Professional

WIDEO KOMENTARZ

Football news:

Baros will end his career at the end of the season
Pogba and Brunu were injured when they collided in training. The Bournemouth game is in question (Daily Mail)
Ex-President of Barca Gaspar: Messi has a few more years to be the best player in the world
Morata scored a double for Atletico for the first time since March last year
Rummenigge on Tiago: there have been no Contacts with Liverpool, but he wants something new
Rivaldo on Messi in Juve: The world will boom. The Duo of Lionel and Ronaldo will go down in history
Atletico Interrupts the penalty for the second match in a row. Morata converted an 11-yard shot from the 2nd attempt