Poland

Polska sztuczna inteligencja wykryje raka piersi

Ailis, medyczna spó³ka z Krakowa, stworzy³a nowatorskie rozwi¹zanie, które ma usprawniæ wczesne diagnozowanie zmian nowotworowych oraz szacowanie ryzyka zachorowania u kobiet.

Wykorzystuje ono sieci neuronowe sztucznej inteligencji (AI), rozwi¹zania telemedyczne i tzw. POD (parametryczne obrazowanie dynamiczne). Jak zapowiadaj¹ twórcy, innowacyjna technologia to prze³om w obszarze diagnostyki, zw³aszcza w przypadku tzw. gêstych piersi, czyli tych o gruczo³owej budowie, charakterystycznych dla m³odych kobiet oraz Azjatek.

System monitoringu Ailis porównuje standaryzowane wyniki badañ kobiety w czasie i wykrywa nawet najmniejsze anomalie przy wykorzystaniu algorytmów AI. Dziêki temu mo¿liwe jest uzyskanie precyzyjnego wyniku na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Ponadto na podstawie analizy struktury piersi oraz wywiadu rodzinnego sieci neuronowe rozpoznaj¹ ryzyko wyst¹pienia choroby w przysz³oœci. Badanie z wykorzystaniem polskiego urz¹dzenia jest bezdotykowe i bezbolesne. Trwa ledwie 4 minuty, a wynik dostêpny jest w przeznaczonej do tego aplikacji ju¿ po 10 minutach. Dla porównania czas trwania standardowego badania to ok. 30 minut, a procedura diagnostyczna mo¿e zaj¹æ kilka miesiêcy.

Za startupem kryj¹ siê specjaliœci genewskiego oœrodka CERN, naukowcy Politechniki Gdañskiej i Instytutu Fizyki J¹drowej oraz onkolodzy z Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. Ailis kieruje Micha³ Matuszewski (na zdj.), który ju¿ planuje zwiêkszyæ zespó³ badawczy do 60 osób i przeprowadzenie badañ klinicznych. Projekt otrzyma³ m.in. na te cele niemal 5 mln z³ dofinansowania NCBR.

Wed³ug WHO rak piersi jest najczêœciej wystêpuj¹cym nowotworem z³oœliwym na œwiecie – w ub.r. wykryto go u 2,3 mln kobiet. Leczony w pocz¹tkowej fazie mo¿e byæ ca³kowicie wyleczalny, lecz w przypadku rozwoju guza do IV stadium wskaŸnik prze¿ycia spada do ledwie 22 proc.

Football news:

Andy Robertson: Few believe in Liverpool, but we're still in the game
Klopp on the Real Madrid game: Liverpool have nothing much to lose. We will try to win, and then we will see
Borussia Dortmund coach Edin Terzic shared his thoughts about the upcoming game with Manchester City in the 1/4 League final
Ilkay Gundogan: Holand is an amazing player. He has the right attitude to climb to the top
PSG and Bayern Munich are bidding for Lucas Vazquez. He can't agree with Real Madrid
Allegri told Agnelli when he retired: Get rid of Ronaldo, he hinders the progress of the team and the club
Ibrahimovic was suspended for 1 match for insulting the referee