Poland

Porwali 18-latka i pastwili się nad nim. Poszło o 1,5 tys. zł długu

Policja w Czeladzi na Œl¹sku zatrzyma³a trzech mê¿czyzn, którzy porwali 18-latka. Pastwili siê nad nim, aby wymusiæ zwrot 1,5 tys. z³.

Jak ustali³a policja 39-letni mieszkaniec Czeladzi domaga³ siê od d³u¿szego czasu zwrotu 1,5 tys. z³, które mia³ mu byæ winny 18-latek.

Wierzyciel o pomoc w œci¹gniêciu d³ugu poprosi³ swoich znajomych w wieku 25 i 18 lat. - Na rozmowê z d³u¿nikiem "windykatorzy" wybrali siê samochodem, porywaj¹c nastolatka z ulicy w centrum miasta i wywieŸli go w odludne miejsce w baga¿niku auta – podaje œl¹ska policja.

Tam porywacze zaczêli siê pastwiæ nad ch³opakiem, próbuj¹c zmusiæ go do oddania d³ugu. Uwolniony mieszkaniec Czeladzi zg³osi³ siê na policjê.

38-letni napastnik zosta³ zatrzymany nastêpnego dnia, jego dwaj kompani wpadli w kolejnych dniach. Sprawcy przestêpstwa zostali objêci policyjnym dozorem.

O ich dalszym losie zdecyduje s¹d, Mê¿czyznom grozi teraz do piêciu lat wiêzienia.

Football news:

Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford
PSG offered Ramos a contract for 45 million euros for 3 years (Onda Cero)
Nacho tested positive for the coronavirus. He was in contact with the patient earlier
Bale scored in the FA Cup for the first time since 2013. He has 4 goals in 13 games at Tottenham
Frank Lampard: I didn't have enough time to take Chelsea to the next level