Poland

Powrót do pracy nie musi oznaczać rezygnacji z macierzyńskiego

AdobeStock

Podjêcie przez matkê pracy zarobkowej przed up³ywem 14 tygodni urlopu macierzyñskiego i w czasie podstawowego urlopu macierzyñskiego, a tym bardziej w okresie kolejnych urlopów (art. 29 ust. 7 ustawy zasi³kowej) nie jest równoznaczne z rezygnacj¹ z pozosta³ej czêœci urlopu macierzyñskiego. Rezygnacja jest zdarzeniem prawnym, wynikaj¹cym z woli i dzia³ania matki, œciœle okreœlonym i uwarunkowanym. Spe³nia siê tylko przy zaistnieniu przes³anek opisanych w przepisie. Znaczenie ma przede wszystkim wola samej ubezpieczonej o rezygnacji ze szczególnego urlopu.

Tak orzek³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 21 paŸdziernika 2021 r. (I UK 120/19).

Sprawa dotyczy³a ubezpieczonej, która przez kilka lat pracowa³a w firmie swojego ojca. Trzy miesi¹ce po urodzeniu wróci³a do pracy w obni¿onym wymiarze czasu pracy na 1/4 etatu. Nie z³o¿y³a jednak oœwiadczenia o rezygnacji z urlopu macierzyñskiego. Jej ma³¿onek przez ca³y ten czas kontynuowa³ w³asne zatrudnienie i nie przej¹³ opieki nad dzieckiem.

Czytaj te¿: Praca na urlopach zwi¹zanych z rodzicielstwem zgodnie z regu³ami

W tych okolicznoœciach ZUS uzna³, ¿e ubezpieczonej nie przys³uguje prawo do zasi³ku macierzyñskiego po powrocie na 1/4 etatu, w tym za okres dodatkowego urlopu macierzyñskiego oraz za okres urlopu rodzicielskiego.

Ubezpieczona wnios³a odwo³anie, jednak s¹dy I i II instancji nie podzieli³y jej stanowiska. W ich ocenie powrót ubezpieczonej do pracy na 1/4 etatu po up³ywie 13 tygodni urlopu macierzyñskiego doprowadzi³ do nieprawid³owego, ale skutecznego zakoñczeni...

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes