Poland

Pracodawca wybiorze szczepionkę. Rząd zdradza plany szczepień

O przydziale preparatu dla firm zdecyduje moment z³o¿enia wniosku. Wczeœniej trzeba zebraæ 500 chêtnych na zastrzyk.

Przedstawiciele biznesu zrzeszeni w Radzie Przedsiêbiorczoœci spotkali siê we wtorek z wicepremierem Jaros³awem Gowinem i Micha³em Dworczykiem, szefem Kancelarii Premiera, w sprawie uruchomienia dodatkowego kana³u szczepieñ, z wykorzystaniem potencja³u przedsiêbiorców.

Bez k³ucia w ciemno

Co wa¿ne, przedsiêbiorcy dostan¹ mo¿liwoœæ wyboru szczepionki do podania zatrudnionym. Ma to dzia³aæ na zasadach podobnych do funkcjonuj¹cych ju¿ w powszechnym systemie szczepieñ. Zainteresowany przyjêciem leku mo¿e odmówiæ zaszczepienia produktem okreœlonej firmy, oznacza to jednak, ¿e zaczeka na dostêpnoœæ leku innych producentów.

Tak samo zak³ad pracy, który spe³ni wymagania formalne przyst¹pienia do szczepieñ pracowników, otrzyma do dyspozycji dostêpne w danym momencie szczepionki. Bêdzie jednak móg³ odmówiæ przyjêcia leku okreœlonego producenta i zaczekaæ na dostawy od innych.

W czasie spotkania przedsiêbiorcy mieli uzgodniæ rozszerzenie i uszczegó³owienie nowego systemu. Rozszerzenie ma polegaæ na tym, ¿e w programie bêd¹ mog³y wzi¹æ udzia³ grupy kilku firm dzia³aj¹cych lokalnie. Uszczegó³owienie polega zaœ na tym, ¿e wejœciówkê do nowego systemu szczepieñ da nie liczba zatrudnionych w firmach przekraczaj¹ca 500 osób, ale liczba 500 chêtnych do szczepienia, którzy s¹ zatrudnieni lub wspó³pracuj¹ z firmami na innej podstawie.

Najnowsze ustalenia to bardzo wa¿na zmiana, poniewa¿ pozwoli na otwarcie systemu szczepieñ przez pracodawców, tak by mniejsze firmy dzia³aj¹ce np. w jednym biurowcu czy strefie przemys³owej mog³y zorganizowaæ jeden punkt szczepieñ – komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. – Podobnie jak zmiana dotycz¹ca limitu 500 chêtnych do szczepienia, a nie – jak pierwotnie zak³adano – 500 osób zatrudnionych w przedsiêbiorstwach zg³aszaj¹cych siê do szczepieñ. Wszystko wskazuje na to, ¿e rz¹d bierze pod uwagê tak¿e mo¿liwoœæ zg³aszania cz³onków rodzin pracowników do szczepieñ organizowanych w zak³adach pracy – dodaje Baczewski.

Kto pierwszy, ten lepszy

W myœl najnowszych za³o¿eñ o tym, która firma dostanie szczepionki, zdecyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Wniosek w tej sprawie przedsiêbiorcy bêd¹ mogli z³o¿yæ za poœrednictwem portalu Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, na którym trzeba podaæ podstawowe dane przedsiêbiorstwa zainteresowanego przyst¹pieniem do szczepieñ pracowników i podmiotu leczniczego, który ma je przeprowadziæ. Zdaniem przedstawicieli rz¹du przedsiêbiorcy nie musz¹ siê obawiaæ o kwestie ochrony danych osobowych, poniewa¿ wymiana informacji o szczepionych osobach nast¹pi na poziomie podmiotów opieki medycznej.

Przedsiêbiorcy nie bêd¹ tak¿e ponosili odpowiedzialnoœci za proces szczepieñ i skutki podawania leku, gdy¿ poprowadz¹ go profesjonalne podmioty opieki medycznej.

Maj¹ równie¿ znikn¹æ problemy z e-skierowaniem na szczepienie, poniewa¿ rz¹d planuje przeprowadziæ rejestracjê wszystkich zainteresowanych do 9 maja. W momencie rozpoczêcia szczepieñ
na terenie firm wszyscy zainteresowani pracownicy bêd¹ ju¿ w systemie opieki zdrowotnej jako skierowani na szczepienie.

Football news:

Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG