Poland

Prof. Maksymowicz: Na czele sanepidu stoi osoba niekompetentna

Koronawirus SARS-CoV-2

prof. Wojciech Maksymowicz

fot. MNiSW gov.pl

- Trzeba zdecydowanie wzmocniæ funkcjonowanie sanepidu i wszystkich instytucji odpowiedzialnych za epidemiologiê - zaapelowa³ prof. Wojciech Maksymowicz z Porozumienia, który dwa dni temu opuœci³ Klub Parlamentarny PiS. Podkreœli³, ¿e „dziœ, niezgodnie z ustaw¹, na czele G³ównego Inspektoratu Sanitarnego stoi osoba, która nie jest kompetentna w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii”.

Prof. Maksymowicz zdecydowa³ siê opuœciæ klub PiS po tym, jak Ministerstwo Zdrowia po „nieanonimowym zawiadomieniu” zdecydowa³o siê przeprowadziæ kontrolê na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. O sprawie mówi³ we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak napisano w zawiadomieniu o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa przez Maksymowicza i jednego z lekarzy, mieli siê oni dopuszczaæ ra¿¹cych pod wzglêdem etycznym eksperymentów.

Dowiedz siê wiêcej: Nie jeden, a dwa donosy w sprawie prof. Maksymowicza

W œrodê prof. Maksymowicz oceni³, ¿e sprawa to atak polityczny, spowodowany przede wszystkim jego czêst¹ krytyk¹ pod adresem  Ministerstwa Zdrowia i szefuj¹cego mu Adama Niedzielskiego.

Maksymowicz niejednokrotnie krytykowa³ decyzje, podejmowane przez rz¹d, w walce z pandemi¹. Np. w marcu oceni³, ¿e b³êdem by³o nieprzebadanie osób, które wraca³y do Polski z Wielkiej Brytanii na œwiêta Bo¿ego Narodzenia. By³y wiceminister nauki podkreœla³ te¿, ¿e „pocz¹tkiem nieszczêœcia” w postaci trzeciej fali pandemii by³a decyzja ministra Niedzielskiego, by nie testowaæ objawowych osób.

O tym, co zmieni³by w strategii walki z COVID-19, Maksymowicz mówi³ w pi¹tek w rozmowie z „Wprost”. - Trzeba zdecydowanie wzmocniæ funkcjonowanie sanepidu i wszystkich instytucji odpowiedzialnych za epidemiologiê. S³u¿ba sanitarno-epidemiologiczna powinna byæ wzmocniona i zarz¹dzana przez epidemiologów. Dziœ, niezgodnie z ustaw¹, na czele GIS stoi osoba, która nie jest kompetentna w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii - powiedzia³.

Po rezygnacji w listopadzie zesz³ego roku Jaros³awa Pinkasa w funkcji G³ównego Inspektora Sanitarnego, obowi¹zki szefa sanepidu pe³ni Krzysztof Saczka. Formalnie mo¿e byæ on jedynie zastêpc¹ GIS, poniewa¿ nie posiada wykszta³cenia medycznego, a taki wymóg znalaz³ siê w ustawie.

Zdaniem prof. Maksymowicza równie¿ „konieczne jest wiêksze testowanie, nie tylko osób maj¹cych objawy COVID-19, gdy¿ tylko w ten sposób mo¿na zidentyfikowaæ osoby, które mog¹ w nieœwiadomy sposób zara¿aæ”. -  Konieczne jest te¿ w wiêkszym stopniu sekwencjonowanie wirusa, by wiedzieæ, jakie typy wirusa i gdzie siê rozpowszechniaj¹ - proponowa³.

- To mój najwiêkszy zarzut, gdy¿ jeœli chodzi o szczepienia, to program siê rozwija. Myœlê, ¿e dobr¹ decyzj¹ by³o powierzenie zarz¹dzanie programem szczepieñ osobie bardzo sprawnej. Minister Dworczyk, choæ pope³nia pewne b³êdy, to jednak proces szczepieñ jest przez niego dobrze koordynowany - doda³ lekarz.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude