Poland

Prokuratura nie odpuszcza sędziemu Tulei. Kolejne wezwanie

Na 12 marca 2021 r. sêdzia Igor Tuleya dosta³ ponownie wezwanie do stawienia siê przed Prokuratur¹ Krajow¹ - informuje Stowarzyszenie Sêdziów "Iustitia".

Przypomnijmy, i¿ sprawê sêdziego Tulei prowadzi specjalny wydzia³ w Prokuraturze Krajowej utworzony przez PiS do prowadzenia spraw m.in. prokuratorów i sêdziów.

To w³aœnie on zamierza postawiæ Tulei zarzut niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych i przekroczenia uprawnieñ 18 grudnia 2017 r. w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie. Tego dnia sêdzia Tuleya zezwoli³ dziennikarzom na rejestracjê posiedzenia, podczas którego rozpoznawa³ za¿alenia na postanowienie o umorzeniu œledztwa w sprawie burzliwych obrad Sejmu w sali Kolumnowej. Z obrad wykluczano pos³ów opozycji, blokowano dostêp do mównicy, a nastêpnie uchwalono kilka wa¿nych ustaw, w tym bud¿etow¹. – Przedstawiaj¹c ustnie g³ówne motywy rozstrzygniêcia, mia³ on ujawniæ osobom nieuprawnionym, bez wymaganego zezwolenia, wiadomoœci z postêpowania przygotowawczego – uwa¿a prokuratura.

W tej sprawie w listopadzie ubieg³ego roku Izba Dyscyplinarna SN uchyli³a sêdziemu Tulei immunitet.

Sêdzia ju¿ dwukrotnie nie stawi³ siê na wezwanie prokuratury.

- Quasi Izba SN nie mia³a prawa uchyliæ mi immunitetu. Konsekwentnie nie uznajê jej decyzji. Nie mogê siê te¿ stawiæ prokuratorem. Gdybym to zrobi³ to uzna³bym jej decyzjê. A tego nie zrobiê - mówi³ "Rzeczpospolitej" w styczniu sêdzia Igor Tuleya.

W ubieg³ym tygodniu S¹d Apelacyjny w Warszawie rozstrzyga³ za¿alenie prokuratury na zawieszenie jednego z postêpowañ prowadzonego przez sêdziego Igora Tuleyê. W wydanym postanowieniu stwierdzi³, ¿e Tuleya jest nieprzerwanie sêdzia s¹du powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzêdu immunitetem i prawem do orzekania. Prokuratura Krajowa odpowiedzia³a, ¿e postanowienie jest prawnie bezskuteczne.

Football news:

PSG are thinking of signing Messi, Kane or Salah if Mbappe leaves (Telefoot)
Malinovsky gave 2+ assists in two consecutive matches - the first such case in Serie A for 8 years
Arteta about 3-0 with Sheffield: Arsenal controlled the game. Perfect preparation for Slavia
Ronaldo threw the shirt on the field after the match with Genoa. Juve will not fine Cristiano - it could be a gift to bolboy
Saka suffered a thigh injury in Arsenal's match with Sheffield Wednesday
Mostovoy about Tedesco: He calmed down. I realized that football is not just about yelling and jumping on the edge
Mourinho on Sulscher's words: Sonny is lucky that his dad is better than Ole. The father should always feed the children. We need to steal food for them - steal