Poland

Putin: W USA nie zdążysz otworzyć ust, już do ciebie strzelają

AFP

Po trwaj¹cej nieca³e 4 godziny rozmowie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji,którzy spotkali siê w Genewie jako pierwszy na konferencji prasowej wyst¹pi³ W³adimir Putin. -

Wbrew zwyczajowi wspólnych konferencji prasowych Joe Biden i W³adimir Putin zdecydowali, ¿e ka¿dy z nich oddzielnie spotka siê z dziennikarzami.

W³adimir Putin zrezygnowa³ ze wstêpnej przemowy, poprosi³ od razu o pytania.

Na pocz¹tek oœwiadczy³, ¿e ambasadorzy obydwu pañstw bêd¹ wracaæ do "kraju swojej s³u¿by", ich powrót to tylko "kwestia techniczna".

Pytany o tematy rozmów z prezydentem USA Putin stwierdzi³, ¿e marginalnie zosta³a poruszona sytuacja na Ukrainie oraz kwestia wst¹pienia tego kraju do NATO. Temat wed³ug Putina zosta³ "muœniêty" i "nie ma o czym rozmawiaæ".

Dziennikarz CNN spyta³ Putina o to, czy Rosja zamierza porzuciæ wrogoœæ w stosunkach z USA, a tak¿e, czy zrezygnuje z gróŸb wobec Ukrainy.  Pyta³ równie¿ o zwalczanie antykremlowskiej opozycji. Putin zapewni³, ¿e w rozmowie z Joe Bidenem nie by³o œladu wrogoœci, a rozmowy by³y konstruktywne. Pytanie o opozycjê pomin¹³ milczeniem,

Obaj przywódcy rozmawiali na temat cyberbezpieczeñstwa, kwestii niezwykle wa¿nej i dla Rosji, i dla USA. - Ale te¿ dla ca³ego œwiata - podkreœli³ Putin. Putin i Biden zgodzili siê na konsultacje w tej sprawie, przy czym rosyjski przywódca zauwa¿y³, ¿e "najwiêksza liczba cyberataków pochodzi z USA".

Pytany o zobowi¹zania wobec Ukrainy, Putin  stwierdzi³, ¿e celem Rosji jest czuwanie nad wype³nieniem protoko³ów miñskich o obustronnym zawieszeniu broni.

Mówi¹c o sytuacji Aleksieja Nawalnego, Putin oceni³, ¿e lekcewa¿¹c wszelkie prawne zalecenia, w tym stawianie siê na komisariacie, Aleksiej Nawalny zachowywa³ siê tak, jakby chcia³ byæ zatrzymany.

Rosyjski przywódca stwierdzi³, ¿e Stany Zjednoczone og³osi³y jego kraj wrogiem. -  Trzeba odrzuciæ wszelkie insynuacje i zacz¹æ dzia³aæ w interesie USA i Rosji. Powinniœmy podchodziæ do takich deklaracji ostro¿nie, ale na pewno musimy dzia³aæ w granicach prawa Federacji Rosyjskiej - stwierdzi³ Putin.

Prezydent Rosji stwierdzi³, ¿e Biden "uciek³" przed pytaniem o ³amanie praw cz³owieka

- W naszych krajach jest tak, ¿e cokolwiek siê dzieje, odpowiada za to kierownictwo pañstwa - mówi³ Putin, dodaj¹c, ¿e podczas rozmowy z inicjatywy Bidena poruszona zosta³a kwestia praw cz³owieka. - Na ulicach amerykañskich miast co chwila ginie cz³owiek. Tam nie zd¹¿ysz otworzyæ ust, a ju¿ do ciebie strzelaj¹ -mówi³ Putin.

Odpowiadaj¹c na pytanie amerykañskiej dziennikarki, która pyta³a o zwalczanie antykremlowskiej opozycji i zamykanie jej dzia³aczy, a tak¿e o uznawanie organizacji pozarz¹dowych za zagranicznych agentów, Putin stwierdzi³, ¿e  "wspó³czuje temu", co siê dzieje w USA, ale nie chce dopuœciæ, by coœ takiego dzia³o siê w Rosji.

- Prezydent Biden nie zaprasza³ mnie w goœci, ja takich zaproszeñ te¿ nie wystosowa³em - skwitowa³ Putin pytanie o ewentualne oficjalne wizyty przywódców.

- Czy jest pan gotów zrezygnowaæ z nieprzewidywalnoœci? - zapyta³ Putina dziennikarz abc.news.

- A co by³o stabilnego ze strony USA w tym, ¿e wspierano przewrót na Ukrainie? I pan myœli, ¿e to my jesteœmy nieprzewidywalni? - spyta³ wyraŸnie podenerwowany Putin. - Zachowujemy siê absolutnie adekwatnie do pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ. My prowadzimy æwiczenia na w³asnym terytorium. Rosja nie sprowadza swego sprzêtu wojskowego i ¿o³nierzy w pobli¿e granicy pañstwowej Stanów Zjednoczonych. Niestety, nasi partnerzy amerykañscy w³aœnie to teraz robi¹.

Football news:

17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw
Goalkeeper Hradecki was appointed captain of Bayer
Hypercube has already reformatted several leagues. How did this affect the UEFA ranking and attendance?
Barcelona will not improve the offer for Morib. The player still refuses to renew his contract
Atletico President: Every club in Europe needs at least two Argentines to succeed
Milan player Bennacer fell ill with a coronavirus. He did not have contact with other players of the team