logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Rada gminy ustala zasady usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

Ustrj i kompetencje

AdobeStock

Zasady usytuowania miejsc sprzeday nie s tym samym co warunki sprzeday. Rada nie moe wskaza jak ma wyglda miejsce sprzeday alkoholu.

- Rada gminy chce uzupeni swoj uchwa, okrelajc zasady usytuowania miejsc sprzeday napojw alkoholowych, poprzez ustalenie minimalnej powierzchni sal sprzeday alkoholu. Zdaniem rady, ograniczy to dostpno alkoholu i bdzie suy realizacji celw przepisw o wychowaniu w trzewoci. Czy mona skorzysta z takiego rozwizania?

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (dalej u.w.t.) rada gminy ustala, w drodze uchway, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeday i podawania napojw alkoholowych. Przed podjciem tej uchway trzeba zasign opinii jednostki pomocniczej gminy, np. soectwa, dzielnicy (art.12 ust. 5 u.w.t.). W miejscowociach, w ktrych rozmieszczone s jednostki wojskowe, usytuowanie miejsc sprzeday, podawania i spoywania alkoholu ustala si po zasigniciu opinii waciwych dowdcw garnizonw (art. 12 ust. 6 u.w.t.). Usytuowanie tych miejsc musi uwzgldnia postanowienia gminnych programw profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych (art. 12 ust. 7 u.w.t.).

W u.w.t. nie zawarto dyrektyw wskazujcych w jaki sposb naley okreli omawiane zasady usytuowania. Art. 12 ust. 3 u.w.t. pozostawia t kwesti prawodawcy samorzdowemu. Podnosi si, e skoro celem u.w.t. jest m.in. ograniczenie dostpnoci alkoholu imotywowanie obywateli do powstrzymywania si od jego spoywania, to obowizkiem rady gminy jest uwzgldnianie tych celw (por. np. wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Olsztynie z 7 listopada 2019 r., II SA/Ol 706/19, LEX nr 2742564). W wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego z 19 grudnia 2018 r. (II GSK 1546/18, LEX nr 2632351) przyjto, e w stanie prawnym, w ktrym u.w.t. poza naoeniem na gmin obowizku podejmowania dziaa zmierzajcych do ograniczenia spoywania alkoholu nie zawiera wskazwek dotyczcych realizacji kompetencji z art. 12 ust. 3 u.w.t., granice wadztwa gminy w tym zakresie wyznacza, poza celami u.w.t., konstytucyjna zasada samodzielnoci samorzdu terytorialnego.

Podkrela si jednak take, e z art. 12 ust. 3 u.w.t. nie wynika dla rady gminy upowanienie do uzupenienia przepisw ustawowych. Rada gminy posiada znaczn swobod w zakresie stanowienia prawa miejscowego, ale nie jest to a taka swoboda, ktra pozwalaaby jej tworzy prawo, kierujc si wycznie celem u.w.t., a nie przyznanymi w ustawie kompetencjami. Na gruncie u.w.t. ustawodawca odrnia zasady usytuowania miejsc sprzeday" alkoholu od warunkw sprzeday" alkoholu (por. np. wyrok NSA z17maja 2018 r., II GSK 3190/16, LEX nr 2501932). Zupowanienia do ustalania zasad usytuowania miejsc sprzeday ipodawania alkoholu nie wynika dla rady gminy uprawnienie do rozstrzygania o wymogach dotyczcych pomieszcze, w ktrych prowadzi si sprzeda ipodawanie alkoholu oraz do wskazywania warunkw architektonicznych, jakie powinny spenia te miejsca (por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22 maja 2019 r., II SA/Go 251/19, LEX nr 2676699).

Autorka jest radc prawnym

podstawa prawna: art. 94, art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

podstawa prawna: art. 12, art. 14 ustawy z 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci iprzeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 2277)

Themes
ICO