Poland

Rada młodzieży w gminie

Adobe Stock

£atwiej bêdzie powo³aæ w jednostkach samorz¹du terytorialnego radê m³odzie¿y.

Obecne przepisy niewystarczaj¹co reguluj¹ funkcjonowanie m³odzie¿owych rad na poziomie samorz¹du gminnego i pomijaj¹ mo¿liwoœæ powo³ania tego typu organów przy samorz¹dzie powiatowym czy wojewódzkim.

We wtorek Rada Ministrów przyjê³a wiêc projekt ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie powiatowym oraz ustawy o samorz¹dzie województwa. Nowe przepisy maj¹ uproœciæ procedury powo³ywania i funkcjonowania m³odzie¿owych rad. Projekt trafi do Sejmu.

Football news:

While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling
UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA