Poland

Roman Kent apeluje do premiera Morawieckiego

Miêdzynarodowa Rada Oœwiêcimska przy Premierze RP zosta³a powo³ana przez premiera Jerzego Buzka w 2000 roku jako cia³o opiniodawczo-doradcze. Pierwszym przewodnicz¹cym by³ prof. W³adys³aw Bartoszewski. 

Ostatnia kadencja Rady zakoñczy³a siê w 2018 roku i od tego czasu nie ma nowego sk³adu. Od 2017 roku funkcjonuje natomiast Rada Muzeum przy Pañstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu. W ostatnim czasie do rady w³¹czono by³¹ premier Beatê Szyd³o, co spotka³o siê z g³osami krytycznymi.

O powo³anie Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego Roman Kent, przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu Oœwiêcimskiego.

"Rada poœredniczy³a we wzajemnych uzgodnieniach wszystkich grup zainteresowanych pamiêci¹ o Auschwitz i by³a reprezentowana przeze mnie i moich zastêpców z Polski, Izraela, Niemiec i innych krajów œwiata. B³êdem, który jest coraz bardziej widoczny, by³o nieprzed³u¿enie kadencji Rady" - przekonuje w swoim liœcie.

"Mieliœmy doskona³e doœwiadczenia z Miêdzynarodow¹ Rad¹ Oœwiêcimsk¹ powo³ywan¹ wczeœniej przez polskich premierów. Rada prowadzi³a ciekawe dyskusje, ale zawsze potrafi³a wypracowaæ jednolit¹ i uzgodnion¹ decyzjê" - przypomina Roman Kent.

"Niejednokrotnie cz³onkowie spo³ecznoœci ocala³ych pytaj¹ nas, jak w ostatnich latach ¿ycia mo¿emy kszta³towaæ nasz¹ obecnoœæ, jak kszta³towaæ "nasz dom"/"nasze Miejsce Pamiêci"?" - dodaje.

"Z pomoc¹ pañstwa polskiego, dyrekcji Miejsca Pamiêci i nowej Rady mo¿ecie nam pomóc w naszych ostatnich latach ¿ycia. Mam nadziejê, ¿e dostrze¿e Pan wartoœæ i m¹droœæ przywrócenia Rady" - zakoñczy³ przewodnicz¹cy MKO.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it