Poland

Rosja: Po ataku w Kazaniu ocenzurują gry komputerowe?

Po¿egnanie nauczycielki angielskiego Elwiry Ignatiewej zabitej w czasie ataku na szko³ê w Kazaniu

afp

Po ataku w Kazaniu politycy przeœcigaj¹ siê w coraz dziwniejszych pomys³ach zmian prawa.

– Pojawiaj¹ siê propozycje odejœcia od anonimowoœci w internecie. (…) Nale¿y to omówiæ – jako pierwszy zareagowa³ szef parlamentu Wiaczes³aw Wo³odin.

Jeszcze nie wiadomo, czym zakoñczy siê ta inicjatywa, ale wczeœniej w³adze proponowa³y wprowadzenie obowi¹zku logowania siê do sieci na podstawie dokumentów osobistych.

Senat rosyjski nie pozosta³ w tyle i zaproponowa³ wprowadzenie cenzury gier komputerowych, w których „lataj¹ kawa³ki miêsa i lej¹ siê strumienie krwi”. Wspó³pracownicy Aleksieja Nawalnego natychmiast przypomnieli, ¿e trzy lata temu (po ataku na szko³ê w Kerczu na okupowanym Krymie) powsta³o rz¹dowe Centrum badañ i internetowego monitoringu œrodowiska m³odzie¿owego w³aœnie w celu „zapobiegania napadom na szko³y”. Ju¿ wydano na nie ponad 18 mln dolarów. „Nie wiadomo, co siê sta³o z pieniêdzmi” – stwierdzi³ opozycjonista Oleg Stiepanow.

Brak dyscypliny

Urzêdnicy z resortu oœwiaty te¿ rzucili siê do pracy i rozes³ali po Rosji instrukcjê nakazuj¹c¹ stworzenie list uczniów (oraz absolwentów szkó³ od 2018 roku) „sk³onnych do naruszania dyscypliny”. Wydzia³ oœwiaty w Murmañsku taki spis zacz¹³ tworzyæ jawnie, w internecie – podaj¹c dane uczniów. Wœród „przeklinaj¹cych”, „w³ócz¹cych siê”, „wnosz¹cych do szko³y broñ”, „pal¹cych”, „u¿ywaj¹cych narkotyków i alkoholu” i „kradn¹cych” znaleŸli siê te¿ uczniowie „nale¿¹cy do grupy Nawalnego, nieuznaj¹cy rosyjskiego prawa”.

– Dopóki nie bêdzie pañstwowej ideologii, dopóki dzieci nie bêd¹ stale zajête w czasie poza lekcjami tak, jak by³o w ZSRS (…), to takie sytuacje bêd¹ siê powtarzaæ – zapewnia³a rzeczniczka praw dziecka w Tatarstanie Tatiana Wo³yniec.

Cztery miesi¹ce przed wyborami parlamentarnymi odezwali siê równie¿ politycy z partii koncesjonowanej opozycji. Siergiej Mironow ze Sprawiedliwej Rosji za¿¹da³ zniesienia moratorium na wykonywanie kary œmierci (w Rosji nie zakazano jej, a jedynie przestano wykonywaæ). – No co, s¹ jeszcze przeciwnicy kary œmierci za zabójstwo dzieci? – pyta³. W³adimir ¯yrinowski domaga siê zaœ cenzurowania mediów, jego zdaniem g³ówn¹ winê za ataki na szko³y ponosz¹ bowiem dziennikarze, informuj¹c o nich.

– W ¿adnym wypadku (nie nale¿y wprowadzaæ cenzury), ale s¹ przecie¿ zasady opisywania takich zdarzeñ: mniej o napadaj¹cym, a wiêcej o konsekwencjach, ofiarach, cierpieniu ludzi, tak, jak robi¹ to obecnie nasze media – powiedzia³ jeden z nielicznych w Rosji specjalistów od „schoolshooting”, czyli napadów na szko³y, Denis Dawydow. Przyzna³, ¿e „jednym z warunków pojawienia siê takich zachowañ” jest wszechobecna „kultura przemocy, ale trudno j¹ ot tak, wyrzuciæ”.

Dobry biznes

Dzieñ po ataku by³ego ucznia na szko³ê w Kazaniu, w wyniku którego zginê³o dziewiêæ osób, doliczono siê kolejnych rannych. Okaza³o siê, ¿e 23. postrzelonym by³ woŸny, który usi³owa³ zablokowaæ wejœcie przed 19-letnim Ilnazem Galjawijewem. A ten szed³ wczeœniej po ulicy ,nie kryj¹c broni przewieszonej przez ramiê, i nawet pomacha³ rêk¹ w stronê jednej z kamer miejskiego monitoringu.

11 proc. szkó³ w ca³ej republice Tatarstanu (w tym i napadniête liceum) nie ma profesjonalnej ochrony, gdy¿ rodziców nie staæ na jej op³acenie. Bud¿et oœwiaty tego nie finansuje, a ceny s¹ niema³e, bo biznes zosta³ zmonopolizowany. W Kazaniu dominuje firma syna by³ego szefa rosyjskiego kontrwywiadu FSB na Tatarstan, Dani³a Chamitowa. Jego ojciec po odejœciu z FSB zosta³ doradc¹ prezydenta republiki.

Ca³y czas pojawiaj¹ siê te¿ ¿¹dania zaostrzenia prawa do posiadania broni. Ju¿ po strzelaninie w Kerczu w 2018 r. proponowano podniesienie wieku jej posiadaczy z 18 do 21 lat. Kreml siê sprzeciwi³ wskazuj¹c, ¿e do wojska powo³uje siê przecie¿ od 18. roku ¿ycia. Ale rezultat debat okaza³ siê zaskakuj¹cy. Dziœ nikt ju¿ nie wie, jak to siê sta³o, ale zamiast zaostrzyæ przepisy, w koñcu je z³agodzono: obni¿ono wiek posiadaczy broni do 16 lat. Prawdopodobnie zadzia³a³o bardzo silne lobby rosyjskich myœliwych.

Nie uda³o siê te¿ wprowadziæ nakazu odbierania pozwolenia na broñ w przypadku ukarania za jazdê po pijanemu. Przeciw niemu powsta³a parlamencie koalicja ponad podzia³ami politycznymi.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it