Poland

Rozszerzenia tarczy 6.0. Senat zgłosił kilkaset poprawek

Tarcza antykryzysowa

Adobe Stock

Prawdopodobnie wiêcej firm skorzysta z tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Senat zg³osi³ kilkaset poprawek do ustawy ws. rz¹dowej pomocy dla firm.

Zgodnie z poprawkami drugiej izby parlamentu zakres podmiotowy ustawy ma siê rozszerzyæ nie tylko o nowe rodzaje dzia³alnoœci. Do katalogu beneficjentów maj¹ do³¹czyæ firm za³o¿one po 30 listopada 2019 r.

Senackie komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo³ecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjnoœci zaproponowa³y, by rozszerzyæ katalog bran¿ mog¹cych ubiegaæ siê o pomoc. Z tarczy antykryzysowej 6.0 powinny zdaniem komisji móc skorzystaæ firmy cateringowe, agencje reklamowe, dietetycy, okreœlone firmy transportowe, bran¿a hotelarska, wynajem i dzier¿awa niektórych maszyn, agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, firmy eventowe oraz firmy oferuj¹ce wyszczególnione rodzaje dzia³alnoœci rozrywkowej i rekreacyjnej.

Przypomnijmy, ¿e ju¿ Sejm zaproponowa³ umo¿liwienie innym bran¿om skorzystanie z pakietu antykryzysowego. Ze zwolnienia ze sk³adek, 2 tys. z³ postojowego, 5 tys. z³ dotacji i 2 tys. z³ dotacji do pensji pracowników przez trzy miesi¹ce zdaniem sejmu powinny mieæ mo¿liwoœæ skorzystaæ m.in. kina, szko³y tañca, rehabilitanci.

Football news:

Brunu on the Manchester United penalty talk: I don't care. Our attacking players are fast, it is normal that sometimes they earn a penalty
Matip returned to Liverpool's general group ahead of the game against Manchester United. A decision on his participation has not yet been made
Mourinho wants to return Eriksen to Tottenham. The high salary of the player can prevent
Alvaro Morata: Ronaldo is still one of the best in history. I will tell the children that I played with him and Dybala
Rashford voiced a cartoon about child hunger
Argentina won the 78th World Cup at home amid a crackdown. The junta kidnapped people, the opening took place a kilometer from the prison for dissenters
Barcelona will not buy Garcia this winter