Poland

Sąd: sędzia Juszczyszyn ma być przywrócony do pracy

Sêdzia Pawe³ Juszczyszyn

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

S¹d Rejonowy w Bydgoszczy zdecydowa³, ¿e zawieszonego ponad rok temu sêdziego Paw³a Juszczyszyna nale¿y dopuœciæ "do wykonywania wszystkich praw i obowi¹zków s³u¿bowych przys³uguj¹cych z tytu³u pe³nienia urzêdu na stanowisku sêdziego S¹du Rejonowego w Olsztynie".

Donosi o tym TVN24 powo³uj¹c siê na informacjê od pe³nomocnika sêdziego Juszczyszyna, prof. Micha³a Romanowskiego. Adwokat stwierdzi³, ¿e orzeczenie s¹du ma "charakter precedensowy".

"Jesteœmy przekonani, ¿e wyznaczy ono jednolit¹ liniê orzecznicz¹ s¹dów powszechnych w sprawach sêdziów, wobec których s¹ wszczynane postêpowania dyscyplinarne za stosowanie prawa, czyli Konstytucji i prawa Unii Europejskiej" - napisa³.

Jak doda³ "postanowienie nakazuj¹ce przywrócenie Pana sêdziego Paw³a Juszczyszyna do orzekania dowodzi, ¿e prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera".

14 kwietnia 2021 r. S¹d w trzyosobowym sk³adzie sêdziowskim uwzglêdni³ argumentacjê sêdziego Juszczyszyna i nakaza³ przywrócenie go do pracy oraz dopuszczenie do orzekania. Chodzi zw³aszcza o uwzglêdnianie Juszczyszyna w wyznaczaniu terminów posiedzeñ i przydzielaniu spraw oraz "zaniechanie aktów skutkuj¹cych niedopuszczeniem Paw³a Juszczyszyna do wykonywania obowi¹zków".

Prof. Romanowski poinformowa³, ¿e sêdzia Juszczyszyn czeka na odpis z s¹du. W poniedzia³ek lub wtorek zamierza pojawiæ siê w pracy. Prezes S¹du Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki mo¿e z³o¿yæ za¿alenie w tej sprawie.

W lutym 2020 r. sêdziego Juszczyszyna zawiesi³a w czynnoœciach  Izba Dyscyplinarna S¹du Najwy¿szego, orzekaj¹c w tej sprawie w II instancji na wniosek rzecznika dyscyplinarnego sêdziów. Jednoczeœnie obni¿y³a o 40 proc. wynagrodzenie Paw³a Juszczyszyna na czas trwania zawieszenia.

Sêdzia Juszczyszyn rozpatruj¹c w listopadzie 2019 r. apelacjê w sprawie cywilnej, uzna³ za konieczne rozstrzygniêcie, czy sêdzia nominowany przez tzw. now¹ Krajow¹ Radê S¹downictwa by³ uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Nakaza³ wiêc Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. Po tej decyzji prezes   olsztyñskiego s¹du rejonowego i cz³onek KRS Maciej Nawacki odsun¹³ Juszczyszyna od orzekania.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude