Poland

Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie karnym - kaucja bez zrzutki

W drobniejszych sprawach karnych s¹d odwo³awczy orzeknie jednoosobowo, a rodzina i znajomi nie zrzuc¹ siê ju¿ na kaucjê.

Sejm zmieni³ we wtorek kodeks karny. By³a to poselska propozycja. Za spraw¹ noweli do tzw. ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. dodano zapis, zgodnie z którym „w okresie obowi¹zywania stanu zagro¿enia epidemicznego albo stanu epidemii og³oszonego z powodu COVID-19 oraz w ci¹gu 6 miesiêcy po ich odwo³aniu nie biegnie przedawnienie karalnoœci czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestêpstwa i przestêpstwa skarbowe”. Na tym nie koniec. W tym samym czasie w sprawach o przestêpstwa zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci, której górna granica nie przekracza piêciu lat, na rozprawie apelacyjnej s¹d orzeka w sk³adzie jednego sêdziego, je¿eli w pierwszej instancji s¹d orzeka³ w takim samym sk³adzie.

Za spraw¹ noweli Sejm wprowadzi³ te¿ zmiany w porêczeniach maj¹tkowych popularnie nazywanych kaucjami.

Przes¹dzi³ zakaz zbiórki œrodków (pieniêdzy) na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestêpstwo. A to oznacza, ¿e na grzywnê nie bêdzie siê mog³a zrzuciæ ani rodzina, ani znajomi, ani instytucje.

Zmieni¹ siê tak¿e regulacje dotycz¹ce listu ¿elaznego. Chodzi m.in. o zapewnienie wp³ywu prokuratora na stosowanie go na etapie postêpowania przygotowawczego oraz kwestie stosowania listów ¿elaznych po orzeczonym wczeœniej tymczasowym aresztowaniu.

Za nowelizacj¹ g³osowa³o 242 pos³ów, przeciw by³o 210, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude