Poland

Senatorowie nie chcą CIT od spółek

Spó³ki komandytowe nie bêd¹ p³aciæ CIT – tak chce Senat, który przyj¹³ w pi¹tek poprawkê do przepisów podatkowych. W sobotê nad poprawkami bêdzie g³osowa³ Sejm.

Senat przyj¹³ w pi¹tek wieczorem poprawki do ustawy o PIT, CIT i rycza³cie, które wykreœlaj¹ z niej najbardziej kontrowersyjne przepisy. Przeciwne temu by³o Ministerstwo Finansów.

Senat chce, by z ustawy wykreœliæ przepisy zak³adaj¹ce objêcie spó³ek komandytowych podatkiem CIT. To by oznacza³o, ¿e spó³ki bêd¹ opodatkowane na dotychczasowych zasadach, czyli PIT na poziomie wspólników.

Senatorowie zag³osowali te¿ przeciw ograniczeniu ulgi abolicyjnej. Przyjêta przez nich poprawka zak³ada, ¿e Polacy pracuj¹cy za granic¹ nadal korzystaliby z ulgi abolicyjnej. Celem poprawki jest brak dop³aty PIT w Polsce od zagranicznych dochodów.

Senat opowiedzia³ siê równie¿ za znacznym rozszerzeniem liczby firm uprawnionych do stosowania 9 proc. stawki CIT, zamiast standardowej 19 proc. Obni¿on¹ stawkê mia³yby p³aciæ spó³ki o rocznym przychodzie do 5 mln euro. Ustawa podnosi ten próg z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Zgodnie z intencj¹ senatorów najwiêksze koncerny – podatnicy CIT – bêd¹ mieli obowi¹zek publikowania informacji o strategii podatkowej. Senat odrzuci³ w pi¹tek poprawkê, która zak³ada³a zniesienie tego wymogu.

W sobotê nad poprawkami Senatu bêdzie g³osowa³ Sejm. Ustawa ma wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2021 r. To oznacza, ¿e do 30 listopada powinna byæ podpisana przez prezydenta opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Football news:

Juventus are Interested in Auar
Ex-CSKA forward Denis Popov has been appointed head coach of SKA Rostov
Solskjaer after 1-2 with Sheffield: Manchester United have no time to feel sorry for themselves. Saturday's match with Arsenal
Brother Chalova moved to the Serbian Subotica
Barcelona will not sign Garcia in the winter due to financial problems
Rodgers on the draw with Everton: It was unlucky that Leicester did not score the second goal
Ancelotti on 1-1 with Leicester: I don't remember Hames scoring with a right before