Poland

Serbia: Mężczyzna otrzymał dwie różne szczepionki. "Pomyłka"

Dostawa szczepionek AstraZeneca dla Serbii

AFP

Lekarze z Serbii monitoruj¹ stan zdrowia mê¿czyzny, którego - w wyniku pomy³ki - zaszczepiono dwiema ró¿nymi szczepionkami na COVID-19 - informuje AP.

Epidemiolog Branislav Tiodorovic poinformowa³, ¿e stan zdrowia mê¿czyzny jest "pod kontrol¹". Doda³, ¿e "coœ takiego nie mo¿e siê wiêcej zdarzyæ".

Serbskie media informuj¹, ¿e mê¿czyzna z miasta Vranje najpierw otrzyma³ dawkê szczepionki Pfizer/BioNTech, a potem - jako drug¹ dawkê - podano mu szczepionkê chiñskiego koncernu Sinopharm. Dosz³o do tego w wyniku pomy³ki.

Tiodorovic wyjaœni³, ¿e do podania mê¿czyŸnie dwóch ró¿nych szczepionek dosz³o poniewa¿ "nie dochowano w pe³ni wszystkich procedur".

Football news:

Frappar will be the first female referee at the men's Euro. Karasev and the Argentine Rapalini are among the 19 main referees
Co-owner of Manchester United: We believe that the pyramid of European football should become more stable, but we agree that the Super League is not suitable for this
Valverde tested positive for COVID-19. Real Madrid play Chelsea on April 27
Frolov pulled out the Wings in the final: he came out under the penalty and took the panenka!
Coach Sassuolo De Dzerbi on Super League: It's as if the son of a worker could not dream of a career as a doctor
Messi asked his father to start negotiations with Barca when the season ends
Sampdoria President: I hope that Juve, Inter and Milan will be punished. I told Agnelli that he is a genius