Poland

Seszele szczepią niemal tak szybko, jak Izrael

Seszele

Jerzy Strzelecki, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Prezydent Seszeli, Wavel Ramkalawan, w rozmowie z AP stwierdzi³, ¿e liczy na to, i¿ do po³owy marca jego pañstwu uda siê osi¹gn¹æ poziom odpornoœci stadnej.

44 proc. z zaszczepionych na COVID na Seszelach otrzyma³o ju¿ dwie dawki szczepionki - podaje AP.

- Mamy nadziejê osi¹gn¹æ odpornoœæ stadn¹ do po³owy marca, kiedy mamy zamiar mieæ wyszczepionych 70 tys. naszych mieszkañców - powiedzia³ Ramkalawan.

- To 70 proc. mieszkañców, poniewa¿ populacja (Seszeli) wynosi 100 tysiêcy - doda³.

Na Seszelach od pocz¹tku epidemii wykryto 2 592 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2, zmar³o 11 zaka¿onych - wynika z danych Afrykañskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób.

Football news:

PSG are thinking of signing Messi, Kane or Salah if Mbappe leaves (Telefoot)
Malinovsky gave 2+ assists in two consecutive matches - the first such case in Serie A for 8 years
Arteta about 3-0 with Sheffield: Arsenal controlled the game. Perfect preparation for Slavia
Ronaldo threw the shirt on the field after the match with Genoa. Juve will not fine Cristiano - it could be a gift to bolboy
Saka suffered a thigh injury in Arsenal's match with Sheffield Wednesday
Mostovoy about Tedesco: He calmed down. I realized that football is not just about yelling and jumping on the edge
Mourinho on Sulscher's words: Sonny is lucky that his dad is better than Ole. The father should always feed the children. We need to steal food for them - steal