Poland

Śląski Rembrandt w Warszawie

materia³y prasowe

Wirtualnie mo¿na ju¿ ogl¹daæ monumentalne obrazy z cyklu „Mêczeñstwo aposto³ów” Michaela Willmana, jednego z najwybitniejszych artystów barokowych w Europie Œrodkowej, króry tworzy³ na Œl¹sku.Zanim wróc¹ do warszawskich koœcio³ów prezentowane s¹ na wystawie „Willmann. Opus minor” w oddziale MT5,14 Muzeum Jana Paw³a II i Prymasa Wyszyñskiego w Warszawie przy pl Bankowym 1.

Kiedy zamkniête muzea w czasie lockdownu znów zostana otwarte, wystawê „Wilmann encore. Mêczeñstwo aposto³ów” mo¿na bêdzie  zobaczyc tak¿e na ¿ywo w MT 5/14 (dawnej Galerii Porczyñskich) do 24 stycznia. A obecnie dostêpna jest  online.

Wczeœniej cykl ten by³ prezentowany na g³oœnej wystawie „Willmann. Opus magnum” w Pawilonie Czterech Kopu³ Muzeum Sztuki Wspó³czesnej” we Wroc³awiu. Tam obrazy zosta³y po raz pierwszy pokazane  razem po ponad 75 latach.

Kilkanaœcie wielkich p³ócien cyklu „Mêczeñstwo aposto³ów” Willmann namalowa³ w latach 1661-1700, pierwotnie  dla opactwa w Lubi¹¿u . Zdobi³y œciany tamtejszego koœcio³a do 15 paŸdziernika 1943 roku. W 1952 roku trafi³y do warszawskich koœcio³ów, gdzie zast¹pi³y dzie³a zniszczone w czasie II wojny œwiatowej. Rozlokowano je w 14 ró¿nych œwi¹tyniach archidiecezji warszawskiej, m.in. Wszystkich Œwiêtych (szeœæ p³ócien), œw. Andrzeja Aposto³a na Mirowie (Ukrzy¿owanie œw. Andrzeja), œw. Stanis³awa Kostki (Ukrzy¿owanie œw. Piotra, Wizja œw. Bernarda o¿ywienia figury Matki Boskiej), archikatedrze œw. Jana Chrzciciela (Œw. Jan Ewangelista na wyspie Patmos, Chrzest Chrystusa oraz Œw. Bernard ze swoimi przyjació³mi przed opatem z Cîteaux), œw. Trójcy na Powiœlu (Mêczeñstwo œw. Bart³omieja),  œw. Józefa na Kole (Œw. Józef z Dzieci¹tkiem Jezus). Po wystawie przy pl. Bankowym wróc¹ do nich.

Cykl przedstawia sceny mêczeñstwa 12 aposto³ów, a tak¿e œw. Szczepana, œw. Paw³a i œw. Wawrzyñca oraz zwi¹zany tematycznie obraz „Podniesienie krzy¿a”. Cykl sta³ siê s³awny jeszcze za ¿ycia artysty i inspirowa³ wielu ówczesnych i póŸniejszych artystów.

A w po³owie grudnia Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otworzy jeszcze jedn¹ wystawê wybitnego twórcy zwanego œl¹skim Rembrandtem - „Willmann. Opus minor” (czynna do 14 lutego), na której pokazane zostan¹ bardziej kameralne prace artysty oraz wybór jego rysunków i rycin ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Archidiecezji WarszawskiejWspó³organizatorem obu pokazów jest Muzeum Narodowe we Wroc³awiu. .. Towarzyszy im bogato ilustrowany katalog.

Football news:

Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan