Poland

Sondaż CBOS: PiS stracił prawie jedną czwartą poparcia

Polityka

Jaros³aw Kaczyñski, prezes PiS

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

31,3 proc. ankietowanych w sonda¿u, przeprowadzonym przez CBOS, zadeklarowa³o g³osowanie w wyborach parlamentarnych na Zjednoczon¹ Prawicê (Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz Solidarn¹ Polskê i Porozumienie). Oznacza to spadek poparcia o 9,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed trzech tygodni.

Prawo i Sprawiedliwoœæ, mimo du¿ego spadku, uzyska³o najwiêksze poparcie w sonda¿u. Na drugim miejscu znalaz³a siê Koalicja Obywatelska, wskazana przez 18,1 proc. ankietowanych (wzrost o 2,4 pkt. proc.).

Oprócz tych dwóch ugrupowañ, w Sejmie znalaz³yby siê jeszcze trzy partie. Na podium sonda¿u znalaz³a siê Polska 2050 Szymona Ho³owni, popierana przez 9,7 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu uplasowa³a siê Konfederacja (8,1 proc., poparcie bez zmian), a za ni¹ Lewica (SLD, Wiosna, Razem), wskazana przez 6,9 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczy³oby Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (PSL, Kukiz'15 i EUD). Mimo wzrostu poparcia o 0,6 pkt. proc. wynios³o ono tylko 3,7 pkt. proc.

Badanie zosta³o przeprowadzone w dniach 19-29 paŸdziernika na reprezentatywnej licz¹cej 1040 osób, badanych osobiœcie, telefonicznie i przez internet – metodami CAPI, CATI i CAWI.

Football news:

De Bruyne has 14 assists in 2020. Most of all in the Premier League
19-year-old midfielder Sevikyan made his debut for Levante in La Liga. He is a pupil of Lokomotiv
Barca Director Amor: Messi gave a lot to the club, and the club gave a lot to Leo. I hope he finishes his career here
Dele Ayenugba: they didn't believe in African goalkeepers in Europe, but now a Senegalese is playing in Chelsea, and a Cameroonian is playing in Ajax
Bavaria has watched the midfielder, Inter Aguma. He was included in the list of the best born in 2002
Davies can play in the match Bayern-Lokomotiv, Kimmich-at the beginning of the new year
Barcelona can sign Atalanta midfielder de Ron for free