Poland

Sondaż: Coraz mniejsza przewaga KO nad Hołownią

Borys Budka

Borys Budka, przewodnicz¹cy PO, w Sejmie

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

31 proc. ankietowanych przez Kantar odda³oby swój g³os w wyborach parlamentarnych na Zjednoczon¹ Prawicê. Na drugim miejscu w sonda¿u uplasowa³a siê Koalicja Obywatelska.

PiS w porównaniu z poprzednim badaniem z marca, zwiêkszy³ swoje poparcie o 1 pkt. proc. Koalicja Obywatelska zanotowa³a natomiast najwiêkszy spadek ze wszystkich ugrupowañ - o 2 pkt. proc. Obecnie na formacjê Borysa Budki chce g³osowaæ 22 proc. respondentów. Dystans do KO zmniejszy³a Polska 2050. Na partiê Szymona Ho³owni g³os zadeklarowa³o 16 proc. ankietowanych - o 2 pkt. proc. wiêcej, ni¿ w marcu.

Do Sejmu weszliby politycy z trzech list - poza PiS, KO i Polsk¹ 2050, swoich pos³ów mia³yby tak¿e Nowa Lewica (9 proc.) oraz Konfederacja (6 proc.). Oba te ugrupowania w porównaniu z poprzednim sonda¿em zyska³y w badaniu 1 pkt. proc.

Próg wyborczy okaza³by siê za wysoki dla PSL-Koalicja Polska (3 proc.) oraz Kukiz’15 (2 proc.). Kantar zaznacza, ¿e 11 proc. pytanych nie jest zdecydowanych, na któr¹ partiê by zag³osowa³o.

Sonda¿ przeprowadzono w dniach 9–14 kwietnia br. na reprezentatywnej próbie 980 doros³ych mieszkañców Polski metod¹ CAPI.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude