Poland

Strzelanina w Rio de Janeiro. Zginęło 25 osób

Co najmniej 25 osób, w tym co najmniej jeden policjant, zginê³o w czwartek w Rio de Janeiro. Do strzelaniny dosz³o w dzielnicy Jacarezinho podczas policyjnej ob³awy na handlarzy narkotyków.

By³a to najwy¿sza w historii liczba ofiar œmiertelnych policyjnej ob³awy w stanie, który od dziesiêcioleci zmaga siê z przemoc¹ zwi¹zan¹ z narkotykami.

- To najwy¿sza liczba ofiar œmiertelnych w operacji policyjnej w Rio de Janeiro, przewy¿szaj¹ca 19 zgonów w Complexo do Alemao w 2007 roku - powiedzia³ szef policji Ronaldo Oliveira. Przypomnia³, ¿e podczas tamtej operacji nie zgin¹³ ¿aden z funkcjonariuszy.

W czwartkowej strzelaninie rannych zosta³o równie¿ dwóch pasa¿erów metra. Jak poinformowa³y s³u¿by ratunkowe, przypadkowo osoby nie dozna³y powa¿nych obra¿eñ.

Nagrania telewizyjne z powietrza pokaza³y podejrzanych uciekaj¹cych przed policj¹, skacz¹cych miêdzy dachami w poszukiwaniu drogi ucieczki, podczas gdy policjanci byli zmuszeni wysi¹œæ z pojazdów opancerzonych, aby omin¹æ kilka barykad ustawionych na ulicach.

Wed³ug policji, za³ogi œmig³owców zlokalizowa³y siedzibê gangu w Jacarezinho i co najmniej 10 podejrzanych zosta³o aresztowanych. Wœród zabitych maj¹ byæ prawdopodobnie przywódcy gangu.

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it