Poland

Szczepionka tuż-tuż. Odporność najwyżej na trzy lata

Szczepionka na Covid-19

AFP

Jesteœmy coraz bli¿ej decyduj¹cego starcia z koronawirusem. Wielka Brytania wkrótce rozpoczyna szczepienia. Polska zrobi to na prze³omie stycznia i lutego.

– Szczepionki bêd¹ darmowe, dobrowolne i dwudawkowe – poinformowa³ w œrodê premier Mateusz Morawiecki. W dniu, w którym Polska przekroczy³a granicê miliona zaka¿eñ, szef rz¹du pokaza³ szeroki plan szczepieñ dostêpny dla wszystkich obywateli. W pierwszej kolejnoœci szczepionki maj¹ byæ dostêpne dla pracowników ochrony zdrowia i osób po 65. roku ¿ycia.

– Polska podpisa³a umowy i mamy ju¿ z³o¿one zamówienia na 45 mln dawek z firmami takimi jak Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson – zapewni³ Morawiecki.

Czy masowe szczepienia oznaczaj¹ koniec pandemii? – By osi¹gn¹æ tzw. odpornoœæ stadn¹, szczepionkê powinno otrzymaæ oko³o 60 proc. Polaków. By wyeliminowaæ wirusa, musia³oby siê zaszczepiæ 80–90 proc. obywateli. Ale Polacy nie szczepi¹ siê zbyt chêtnie – mówi wirusolog prof. W³odzimierz Gut. Dodaje, ¿e trzy szczepionki dostêpne na rynku to tzw. szczepionki zabite. S¹ one bezpieczniejsze, ale mniej skuteczne. – Daj¹ odpornoœæ najwy¿ej na trzy lata – mówi ekspert.

Premier zapewnia, ¿e szczepienia bêd¹ odbywaæ siê w POZ, bêd¹ te¿ mobilne jednostki wykonuj¹ce szczepienia, kolejnym miejscem bêd¹ szpitale rezerwowe.

Zdaniem prof. Marcina Czecha, epidemiologa i by³ego wiceministra zdrowia, wyszczepienie grup wskazanych przez premiera mo¿e rozbiæ siê o organizacjê: – Nie wiadomo, kto i gdzie tych ludzi zaszczepi. Szczepienia s¹ w rêkach lekarzy rodzinnych i pielêgniarek pracuj¹cych g³ównie zdalnie, zajêtych diagnozowaniem i prowadzeniem chorych na covid – mówi.

Krystyna Ptok, przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, zwraca uwagê, ¿e nie wszystkie pielêgniarki maj¹ uprawnienia do szczepieñ: – Czêœæ musia³aby skoñczyæ odpowiednie kursy. By³y g³osy, ¿e do akcji szczepieñ mog¹ zostaæ zaanga¿owani stomatolodzy czy ratownicy medyczni.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowa³, ¿e pierwsza szczepionka mo¿e byæ dopuszczona do obrotu w Europie ju¿ pod koniec grudnia. Decyzjê o tym podejmie Europejska Agencja Leków. W Polsce szczepienia mog¹ rozpocz¹æ siê na prze³omie stycznia i lutego.

Tymczasem Wielka Brytania jako pierwsza dopuœci³a do u¿ycia szczepionkê opracowan¹ przez Pfizer/BioNTech. Na Wyspy trafi 800 tys. dawek dla 400 tys. osób. Szczepionka musi byæ przechowywana w temperaturze poni¿ej minus 70 st. C, bêdzie wiêc na razie podawana w szpitalach.

Jaki mo¿e byæ koszt szczepionek? Minimalna cena za dawkê od AstraZeneca to 3 dol., szczepionki Moderny – 25–37 dol. Dawka szczepionki Pfizera ma kosztowaæ oko³o 19,5 dol. Ceny zale¿¹ m.in. od liczby zamówionych sztuk. Zamówieniami szczepionek dla Polski, tak jak dla innych krajów UE, zajmuje siê Komisja Europejska.

Football news:

Chelsea hope Tuchel will be at the match against Wolverhampton on Wednesday
Antonio Conte: Inter lost 0:2 in the last derby. We need to play Milan more decisively in the Cup
Pioli about the Italian Cup derby: Milan wants to win the Italian Cup, but we have a very difficult grid
PSG may offer Arsenal Draxler for Guendouzi
Sokratis moved to Olympiacos. The former Arsenal defender has a contract until 2023
Dzeko and Fonseca did not settle the conflict, Edin works separately from the team. Roma have no offers
Lampard's sacking in the insiders: tension with Granovskaya, Abramovich's fury after Leicester, lack of communication with players