Poland

Tragiczny finał kuligu. Nie żyje 15-letnia dziewczyna

Tragiczny fina³ kuligu. Na zakrêcie ostatnia para wypad³a z drogi i uderzy³a w drzewo. Dwie nastolatki zosta³y ranne. Jedna z nich zmar³a.

materia³y policji

W elbl¹skim szpitalu zmar³a 15-letnia dziewczyna, która w poniedzia³ek podczas kuligu w miejscowoœci Adamowo uderzy³a w drzewo. Do lecznicy trafi³a w ciê¿kim stanie.

Do tragicznego w skutkach wypadku dosz³o w poniedzia³ek wieczorem w miejscowoœci Adamowo w gminie Elbl¹g.

40-letni kierowca renault trafic ci¹gn¹³ na sznurku za samochodem trzy worki foliowe, a na nich 6 osób, po dwie osoby na worku.

Na zakrêcie ostatnia para wypad³a z drogi i uderzy³a w drzewo. Dwie nastolatki zosta³y ranne. 15-letnia dziewczyna z ciê¿kimi obra¿eniami g³owy trafi³a do szpitala w Elbl¹gu, gdzie przesz³a operacjê. A jej 14-letnia kole¿anka mia³a z³aman¹ rêkê. Tak¿e trafi³a do szpitala.

Kierowca, który prowadzi³ auto ci¹gn¹ce worki jest ojcem zmar³ej 15-latki. By³ trzeŸwy. Policjanci od razu zatrzymali mu prawo jazdy.

Teraz policja wyjaœnia okolicznoœci zdarzenia pod k¹tem spowodowania wypadku ze skutkiem œmiertelnym. Ze wzglêdu na stan psychiczny mê¿czyzny dot¹d nie zosta³ on przes³uchany, ani nie  przedstawiono mu zarzutów.

Ju¿ zaplanowano sekcjê zw³ok zmar³ej dziewczyny, by ustaliæ przyczynê œmierci. Za spowodowanie wypadku, którego skutkiem jest ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu lub œmieræ, sprawcy grozi od 6 miesiêcy do 8 lat.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7