Poland

Tragiczny wypadek na autostradzie w USA. Nie żyje 13 osób

AFP

Co najmniej 13 osób zginê³o w wypadku samochodowym w po³udniowej Kalifornii w pobli¿u granicy USA z Meksykiem.

Z ustaleñ œledczych wynika, ¿e jad¹cy na zachód SUV na skrzy¿owaniu z drog¹ stanow¹ 115 wjecha³ pod jad¹cy w kierunku pó³nocnym ci¹gnik siod³owy z naczep¹. Do wypadku dosz³o w pobli¿u miejscowoœci Holtville ok. 16 km na pó³noc od granicy amerykañsko-meksykañskiej.

Nie wiadomo, czy kieruj¹cy SUV-em zastosowa³ siê do znaku stop przed skrzy¿owaniem.

Wed³ug funkcjonariuszy kalifornijskiego patrolu autostradowego, SUV-em marki Ford podró¿owa³o 25 osób. Zgodnie z przepisami auto mo¿e przewoziæ do 8 osób.

Mo¿liwe, ¿e pasa¿erami samochodu byli robotnicy sezonowi. Wiêkszoœæ ofiar œmiertelnych i osób poszkodowanych to obywatele Meksyku. Kierowca TIR-a odniós³ niewielkie obra¿enia i zosta³ hospitalizowany.

W³adze USA i Meksyku wspó³pracuj¹ w celu powiadomienia rodzin ofiar, z których najm³odsza mia³a 15, a najstarsza 53 lata. Najm³odszy z rannych ma 16 lat. SUV-em kierowa³ 22-latek.

Amerykañski urz¹d imigracyjny (ICE) wszcz¹³ dochodzenie, które ma wyjaœniæ, czy sprawa ma zwi¹zek z przemytem ludzi.

Football news:

PSG are thinking of signing Messi, Kane or Salah if Mbappe leaves (Telefoot)
Malinovsky gave 2+ assists in two consecutive matches - the first such case in Serie A for 8 years
Arteta about 3-0 with Sheffield: Arsenal controlled the game. Perfect preparation for Slavia
Ronaldo threw the shirt on the field after the match with Genoa. Juve will not fine Cristiano - it could be a gift to bolboy
Saka suffered a thigh injury in Arsenal's match with Sheffield Wednesday
Mostovoy about Tedesco: He calmed down. I realized that football is not just about yelling and jumping on the edge
Mourinho on Sulscher's words: Sonny is lucky that his dad is better than Ole. The father should always feed the children. We need to steal food for them - steal