Poland

„Trzecia dawka? Muszę wiedzieć, czyj interes realizujemy”

- Na dziœ jestem sceptyczny w temacie trzeciej dawki w najbli¿szym czasie - powiedzia³ minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o mo¿liwoœæ szczepienia kolejn¹ dawk¹ szczepionki przeciw Covid-19.

W ostatnich dniach lipca w Izraelu rozpoczêto podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi osobom po 60. roku ¿ycia. Decyzja w tej sprawie zosta³a podjêta w celu powstrzymania fali infekcji koronawirusa, ale wed³ug izraelskich ekspertów jest ma³o prawdopodobne, by trzecia dawka powstrzyma³a wzrost liczby zaka¿eñ. Oczekuje siê raczej, ¿e uchroni to osoby starsze przed powa¿nym przebiegiem choroby.

Wed³ug firmy Pfizer po podaniu trzeciej dawki poziom przeciwcia³ przeciwko mutacji Delta by³ ponad piêciokrotnie wy¿szy ni¿ po drugiej dawce. Dane te nie zosta³y jeszcze zweryfikowane.

W rozmowie z „Wprost” minister Adam Niedzielski powiedzia³, ¿e „na dziœ jest sceptyczny w temacie trzeciej dawki w najbli¿szym czasie”. - Muszê znaæ powa¿ne argumenty, ¿e realizujemy interes pacjentów a nie firm farmaceutycznych - stwierdzi³.

- Czekamy na efekty badañ, które dopiero siê rozpoczynaj¹. Bêd¹ efekty, bêd¹ szczepienia - doda³ szef resortu zdrowia.

Presjê na rzecz dodatkowych szczepieñ krytykowa³ w po³owie lipca Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na konferencji prasowej etiopski lekarz t³umaczy³, ¿e dysproporcja miêdzy bogatymi a biednymi pañstwami, jeœli chodzi o dostawy szczepionek, spowodowana jest chciwoœci¹ koncernów farmaceutycznych. Wezwa³ producentów leków, aby priorytetowo traktowali dostarczanie szczepionek przeciw COVID-19 biednym krajom, zamiast lobbowaæ w krajach bogatych na rzecz podawania trzeciej dawki.

Dowiedz siê wiêcej: Trzecia dawka szczepionki? Szef WHO krytykuje pomys³

- Polacy mog¹ byæ pewni, ¿e zawsze bêd¹ sta³ na stra¿y racjonalnoœci dzia³añ w ochronie zdrowia. Szczepienia przeciw Covid-19 s¹ nam niezbêdne do zakoñczenia epidemii. I to wiemy na pewno – ale dziœ nie wiemy, czy trzecia dawka bêdzie potrzebna. Z pewnoœci¹ pojawi¹ siê w przysz³oœci kolejne preparaty, na zasadzie szczepionek grypowych, i wtedy bêdzie moment na tak¹ dyskusjê - powiedzia³ Adam Niedzielski.

Football news:

Anelka on replacing Messi: Leo will never forget that Pochettino did this. You can't treat him like that
Ted Lasso is the most popular comedy about sports. The idea came from an advertisement for the Premier League, the actors do not understand anything about football at all
Koeman about Fati: We will give him more playing time, but everything depends on his condition
Ivanov has been appointed chief referee of the Sociedad - Monaco Europa League match
UEFA will appeal against the decision of the Madrid court on the Super League and apply for the dismissal of the judge
Messi - in PSG's application for the match against Manchester City
Sheriff in the Champions League-the miracle of the year. The cancellation of the limit helped, but so far in Moldovan football it is terrible: neither fans, nor money