Poland

W pandemii więcej powodów do dyscyplinarki

Adobe Stock

Zatajenie wyjazdu do kraju, który notuje du¿¹ liczbê zaka¿eñ Covid-19 czy uporczywa odmowa noszenia maseczki w pracy mog¹ stanowiæ podstawê do zwolnienia pracownika z dnia na dzieñ. Wszystko jednak zale¿y od okolicznoœci konkretnego przypadku.

Jednym z mo¿liwych sposobów zakoñczenia przez pracodawcê stosunku pracy jest rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika, tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Rozwi¹zanie umowy w tym trybie jest dla pracownika dotkliwe ze wzglêdu na bezzw³oczn¹ utratê miejsca pracy i Ÿród³a dochodu. W zwi¹zku z tym przyjmuje siê, ¿e powinno byæ stosowane z du¿¹ ostro¿noœci¹.

Pracodawca, który chce siê w ten sposób rozstaæ z pracownikiem, powinien to zrobiæ zgodnie z prawem. Naruszenie zasad obowi¹zuj¹cych w tym zakresie mo¿e bowiem stanowiæ uzasadnion¹ podstawê uwzglêdnienia przez s¹d pracy roszczenia pracownika o przywrócenie go do pracy na poprzednich warunkach b¹dŸ roszczenia o zas¹dzenie odszkodowania. W przypadku umów na czas nieokreœlony wysokoœæ odszkodowania jest skorelowana z wysokoœci¹ wynagrodzenia za okres wypowiedzenia obowi¹zuj¹cego danego pracownika. Przy umowach na czas okreœlony zosta³a ona ograniczona do wysokoœci wynagrodzenia za czas, do którego ...

Football news:

Smertin recalls Euro 2004: he almost fought in the joints, defended against the young Cristiano and understood the excitement of the Bridge
Gareth Southgate: We shouldn't be football snobs. In matches with top teams, diversity is important
Leonid Slutsky: I am still sure that the Finnish national team is the outsider of our group. They were very lucky against Denmark
I'm not a racist! Arnautovic apologized for insulting the players of the national team of North Macedonia
Gary Lineker: Mbappe is a world-class star, he will replace Ronaldo, but not Messi. Leo does things that others are not capable of
The Spanish fan has been going to the matches of the national team since 1979. He came to the Euro with the famous drum (he could have lost it during the lockdown)
Ronaldo removed the sponsored Coca-Cola at a press conference. Cristiano is strongly against sugar - does not even advertise it