Poland

Warszawa czerwonym punktem w Europie

GPW

Bloomberg

WIG20 zakoñczy³ pi¹tek na minusie, mimo ¿e zdecydowana wiêkszoœæ indeksów w Europie ros³a. Na Wall Steet indeksy znów wyœrubowa³y rekordy.

Pocz¹tek pi¹tkowej sesji nie dawa³ wielu z³udzeñ na wyjœcie z trendu bocznego. WIG20 otworzy³ siê na lekkim minusie, mimo bardzo dobrych nastrojów na globalnym rynku. Spadki w Warszawie nie by³y jednak du¿e i bykom uda³o siê chwilowo wyjœæ na prowadzenie. Indeks blue chips doszed³ do poziomu 2026 pkt i zacz¹³ siê cofaæ. By³o to potwierdzenie trendu, który obserwujemy od kilku tygodni, w którym WIG20 nie mo¿e przebiæ siê przez 2020-2030 pkt. Kolejne godziny handlu indeks spêdzi³ ju¿ pod kresk¹ zamykaj¹c siê z wynikiem 2012 pkt., co oznacza spadek o 0,35 proc. Ciê¿arem by³ przede wszystkim CD Projekt, który opublikowa³ szacunkowe wyniki za 2020 r. Mimo wypracowania 1,15 mld z³ zysku, notowania spad³y w pi¹tek do najni¿szego poziomu od dwóch lat.

Nie pomog³y równie¿ takie spó³ki jak Allegro czy KGHM. Miedziowy gigant dro¿a³ po po³udniu o 1,5 proc., ale ostatecznie zakoñczy³ dzieñ strat¹.

Liderami wœród w WIG20 by³y Orange i Dino. Ich notowania wzros³y odpowiednio o 2,8 proc. i 2 proc.

mWIG40 przez wiêkszoœæ dnia walczy³ o wyjœcie nad kreskê i rzutem na taœmê mu siê uda³o. Indeks zyska³ skromne o 0,06 proc. Poda¿ w tym gronie skupi³a siê na XTB, którego notowania spad³y o 4,7 proc.

W przypadku sWIG80 zwy¿ka wynios³a 0,4 proc. Motorem napêdowym by³a Trakcja, która odnotowa³a w ubieg³ym roku du¿o mniejsz¹ stratê ni¿ w 2019 r. Akcje spó³ki zdro¿a³y o ponad 10 proc. Nie pomaga³o natomiast Forte. Mimo ¿e grupa wypracowa³a rok temu wy¿szy zysk, jej notowania spad³y o 4,3 proc.

WIG20 by³ jednym z nielicznych benchmarków w Europie, które zni¿kowa³y. Pod koniec sesji niemiecki Dax rós³ o 1,2 proc., a francuski CAC40 zyskiwa³ 0,9 proc. Otwarcie na Wall Street równie¿ by³o optymistyczne, na co wp³ynê³y dobre wyniki spó³ek, które publikuj¹ raporty za I kwarta³. Zarówno S&P 500 jak i Dow Jones ustanowi³y nowe historyczne szczyty.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude