Poland

Wiceminister Warchoł: Startuję w Rzeszowie jako niezależny

Marcin Warcho³

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

¯eby unikn¹æ kontrowersji, startujê jako kandydat niezale¿ny, obywatelski. Cieszê siê z poparcia dotychczasowego prezydenta, pana Tadeusza Ferenca, ale te¿ nie wyrzekam siê swoich pogl¹dów - mówi w rozmowie z Interi¹ Marcin Warcho³, wiceminister sprawiedliwoœci, polityk zwi¹zany z Solidarn¹ Polsk¹, który w wyborach prezydenta Rzeszowa bêdzie konkurowa³ z kandydatem wystawionym przez PiS.

Wiceminister ujawnia te¿, ¿e o jego kandydaturze na prezydenta Rzeszowa prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro rozmawia³ trzykrotnie z Jaros³awem Kaczyñskim.

- Skoro pan minister nie przekona³ do mnie pana prezesa, startujê jako kandydat obywatelski i niezale¿ny - doda³.

- Niezale¿nie od tego, kto wygra, liczê na dalsz¹ wspó³pracê na rzecz mieszkañców Rzeszowa - podkreœli³ Warcho³.

Football news:

Norwich relegated to the Premier League
Yaya Toure wrote a letter of apology to Pep. In 2018, a player accused Guardiola of racism
Real Madrid players will refuse bonuses for winning the Champions League or La Liga. The club will save 30 million euros
Zinedine Zidane: I was lucky to coach Real Madrid. But I'm not a terrible coach, although not the best
Sweden has opened stadiums for fans, but so far only 8 (!) people can attend matches. Although in other places go to 5 thousand
Ronaldo will miss the match with Atalanta due to a muscle injury
Arsenal, Lazio and Wolverhampton are Interested in Yaremchuk. Gent wants 15-20 million euros for their top scorer