Poland

Wiceszef urzędu lotnictwa FAA chce odejść

Dan Elwell, wiceszef amerykañskiego urzêdu lotnictwa FAA, który kierowa³ nim w pocz¹tkowej fazie kryzysu z MAX-ami, powiedzia³ Reuterowi, ¿e chce odejœæ.

Pe³ni³ obowi¹zki szefa FAA od stycznia 2019 do sierpnia 2019, w marcu 2010 podj¹³ decyzjê o uziemieniu samolotów Boeinga po drugiej katastrofie w ci¹gu 5 miesiêcy. — Jest bardzo prawdopodobne, ¿e B737 MAX zbli¿a siê do koñca swych k³opotów. Robimy ostatnie kroki — powiedzia³ Elwell. Rzeczniczka FAA poinformowa³a, ¿e planuje on odejœcie pod koniec listopada. Przedstawiciele urzêdu mówili wczeœniej anonimowo, ¿e FAA mo¿e znieœæ nakaz uziemienia tych samolotów w po³owie listopada, ale Elwell podkreœli³ teraz, ¿e nie ma ¿adnego harmonogramu w tej sprawie. — Jestem pewien, ¿e robota zostanie wykonana. To dla mnie dobra pora, by odejœæ — doda³.

Poinformowa³, ¿e urz¹d poœwiêci³ tysi¹ce godzin na szerokie zbadanie MAX-ów. Wymaga teraz nowych wiêkszych zabezpieczeñ i szkolenia na symulatorze, zanim pozwoli na loty komercyjne. — Nie ma we mnie ani cz¹steczki w¹tpliwoœci, ¿e ten samolot wróci do pracy. Zapiêliœmy wszystko na ostatni guzik, postawiliœmy wszystkie kropki nad i. Nie mam w g³owie ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e bêdzie to bezpieczny samolot, bardziej bezpieczny od jakichkolwiek u¿ywanych obecnie.

Niektórzy krytycy zarzucali FAA, ¿e powinien by³ dzia³aæ szybciej z uziemieniem MAX-ów, a zrobi³ to za wiêkszoœci¹ innych urzêdów lotnictwa. Elwell broni³ swej decyzji jako wynikaj¹cej z oceny dostêpnych danych. Zamierza³ odejœæ z pracy rok temu, ale przegl¹d tego samolotu trwa³ d³u¿ej od pocz¹tkowo oczekiwanego.

Elwell wspó³pracowa³ z grup¹ zadaniow¹ Bia³ego Domu ds. koronawirusa jako przedstawiciel FAA i z miêdzynarodow¹ grup¹ pracuj¹c¹ nad bezpiecznym wznowieniem lotów miêdzynarodowych. Ustala ona nowe szczegó³owe wytyczne dotycz¹ce testów, kwarantanny i innych dzia³añ. — Nie mo¿emy stworzyæ systemu dla ca³ego œwiata, poszczególne kraje musz¹ osi¹gaæ porozumienia, jak wznawiaæ podró¿e. Celem jest u³atwienie bezpiecznych i zdrowych podró¿y miêdzynarodowych i danie podró¿uj¹cym pewnoœci, ¿e jest to mo¿liwe — uwa¿a.

Football news:

Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before
Sami Khedira: If I could move to a Premier League club, I would be happy
Lokomotiv-Salzburg match in the Champions League will be served by the Turkish team of referees
Philippe Coutinho: I am forever grateful for the chance to play for Liverpool in the Premier League. Now focused on Barca
Mijatovic on Real Madrid's loss: Zidane must improve. The team didn't know Alaves' strengths
Frank Lampard: I Respect Mourinho. There will be no results like his if you are not a talented coach
Coutinho on Bayern: Winning the Champions League has always been my big goal. Now I want to take it with Barca