Poland

Wielotysięczny Marsz Dumy w Budapeszcie

Tysi¹ce Wêgrów do³¹czy³o do œrodowiska LGBTQ podczas sobotniego Marszu Dumy w Budapeszcie. Wed³ug organizatorów parada mia³a zademonstrowaæ sprzeciw wobec "¿¹dnych w³adzy polityków".

Uczestnicy Marszu Dumy s¹ przekonani, ¿e prawo wprowadzone przez rz¹d Orbana, zakazuj¹ce  u¿ywania w szko³ach materia³ów postrzeganych jako promuj¹ce homoseksualizm i zmianê p³ci, dzieli spo³eczeñstwo, dyskryminuje mniejszoœci i narusza europejskie wartoœci tolerancji i wolnoœci jednostki.

Twierdz¹ te¿, ¿e zamiast chroniæ mniejszoœci, rz¹d u¿ywa prawa, aby uczyniæ cz³onków spo³ecznoœci LGBTQ wyrzutkami we w³asnym kraju.

Budapeszteñski Marsz Dumy popar³o w oœwiadczeniu ponad 40 ambasad i zagranicznych instytucji kulturalnych dzia³aj¹cych na Wêgrzech.

Ostatnie badania wykaza³y, ¿e 46 proc. Wêgrów popiera mo¿liwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa przez osoby tej samej p³ci.

Football news:

Barca secretary after 0:0 with Cadiz: We support Koeman. He is our coach
Rüdiger about the future: I haven't talked to other clubs yet, only with Chelsea
Roma can appeal against the removal of Pellegrini in the match with Udinese
Gerard Pique: I'm not in Barca to be second or third, but to fight for trophies
Mourinho about 1-0 with Udinese: The first 35 minutes of Roma showed their best quality football of the season
Where is Leo Messi? Cadiz fans trolled Barca with a song after 0:0
Koeman about the referee after 0:0 with Cadiz: In this country, they are removed for nothing