Poland

Włochy: Brytyjski wariant wirusa "powszechny wśród dzieci"

Rzym, protest w³aœcicieli restauracji przeciw lockdownowi

AFP

Wariant koronawirusa SARS-CoV-2 wykryty po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Kent (wariant B.1.1.7) jest powszechny we W³oszech wœród zaka¿onych koronawirusem dzieci w wieku szkolnym i przyczynia siê do gwa³townego wzrostu krzywej zaka¿eñ w kraju - oœwiadczy³ we wtorek minister zdrowia W³och, Roberto Speranza.

Za 4,3 proc. zaka¿eñ we W³oszech odpowiedzialny ma byæ tzw. brazylijski wariant - P.1. Ten wariant ma wystêpowaæ zw³aszcza w œrodkowym W³oszech, w tym w rejonie Rzymu.

Tylko 0,4 proc. zaka¿eñ wywo³anych jest wariantem z RPA (B.1.352).

Od czwartku Bolonia, 400-tysiêczne miasto, zostanie do 21 marca objête tzw. czerwon¹ stref¹ co oznacza wprowadzenie tam œcis³ego lockdownu - zamkniête zostan¹ restauracje, kawiarnie i sklepy - z wyj¹tkiem sklepów spo¿ywczych, drogerii i aptek.

W sobotê premier W³och Mario Draghi wyda³ rozporz¹dzenie nakazuj¹ce zamkniêcie wszystkich szkó³ podstawowych, przedszkoli i ¿³obków w regionach uznanych za czerwone strefy.

Jednoczeœnie, od 27 marca, w tzw. ¿ó³tych strefach otwarte mog¹ zostaæ w re¿imie sanitarnym kina i teatry, przy czym zajêtych mo¿e byæ w nich maksymalnie 25 proc. miejsc.

Zamkniête pozostaj¹ si³ownie i baseny. W kraju obowi¹zuje godzina policyjna od 22 do 5 rano i zakaz podró¿owania pomiêdzy regionami kraju.

Football news:

Yaya Toure wrote a letter of apology to Pep. In 2018, a player accused Guardiola of racism
Real Madrid players will refuse bonuses for winning the Champions League or La Liga. The club will save 30 million euros
Zinedine Zidane: I was lucky to coach Real Madrid. But I'm not a terrible coach, although not the best
Sweden has opened stadiums for fans, but so far only 8 (!) people can attend matches. Although in other places go to 5 thousand
Ronaldo will miss the match with Atalanta due to a muscle injury
Arsenal, Lazio and Wolverhampton are Interested in Yaremchuk. Gent wants 15-20 million euros for their top scorer
Bayern are set to extend their contract with Choupo-Moting. The striker wants to play regularly