Poland

Wskaźnik zakażeń na poziomie "narodowej kwarantanny"

Minister zdrowia wprowadzaj¹c od 20 marca lockdown w ca³ym kraju powo³ywa³ siê m.in. na wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rz¹d przedstawia³ wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców wskazywa³, ¿e przekroczenie przez ten wskaŸnik wartoœci 70 w skali ca³ego kraju mo¿e skutkowaæ wprowadzeniem re¿imu narodowej kwarantanny.

Najwy¿szy wskaŸnik zaka¿eñ zanotowano w województwie œl¹skim, gdzie 13 marca wskaŸnik ten przekroczy³ 40, 17 marca przekroczy³ 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, a 28 marca 90 - i obecnie wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ci¹gu ostatniego tygodnia zaka¿enia resort zdrowia przypisa³ do konkretnego województwa - red.) 90,96 (wzrost o 3,17, w liczbach bezwzglêdnych oznacza to 28 703 zaka¿enia w ci¹gu 7 dni).

Drugie pod wzglêdem wskaŸnika zaka¿eñ jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 82,59 (wzrost o 6,13), co oznacza, ¿e w ci¹gu 7 dni wykryto tam 20 236 zaka¿eñ koronawirusem.

Najwiêkszy wzrost zaka¿eñ w liczbach bezwzglêdnych wykryto w ci¹gu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (30 537). Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczy³a 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, a 28 marca 80 i wynosi obecnie 80,37 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 2,11). Na Mazowszu od 32 dni liczba wykrywanych w ci¹gu doby zaka¿eñ przekracza tysi¹c, od piêciu dni przekracza 4 tysi¹ce.

9 marca wskaŸnik przekroczy³ 30 w województwie dolnoœl¹skim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, a 26 marca - 70. W województwie tym wskaŸnik zaka¿eñ wynosi obecnie 75,52 (wzrost o 2,54, w ci¹gu 7 dni w woj. dolnoœl¹skim wykryto 15 322 zaka¿enia koronawirusem).

Pi¹tym województwem z najwy¿szym poziomem tego wskaŸnika jest pomorskie, gdzie wskaŸnik zaka¿eñ 17 marca przekroczy³ 60, a 28 marca 70 - w ci¹gu tygodnia wykryto tam co najmniej 11 831 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby wykrywano 72,02 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (o 4,02 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

6 marca wskaŸnik ten przekroczy³ 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, 21 marca - 60, a 26 marca 70. W ci¹gu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 5 023 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby na 100 tysiêcy mieszkañców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 70,11 zaka¿eñ (spadek o 0,92).

2 marca wskaŸnik przekroczy³ 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, a 21 marca - 60. W województwie tym wykryto co najmniej 10 074 zaka¿enia koronawirusem w ci¹gu 7 dni. Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi tam obecnie 69,55 na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 2,64).

11 marca wskaŸnik przekroczy³ 30 w województwie ma³opolskim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca - 60 i obecnie wynosi 66,53 (wzrost o 2,88, w liczbach bezwzglêdnych to 15 900).

13 marca wskaŸnik przekroczy³ 30 w województwie ³ódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60 - i wynosi tam obecnie 64,6 (wzrost o 2,74, 11 073 zaka¿enia w 7 dni).

W województwie warmiñsko-mazurskim, gdzie lockdown wprowadzono ju¿ 27 lutego, wskaŸnik zaka¿eñ jest obecnie na poziomie ni¿szym od œredniej dla ca³ego kraju. 21 marca wskaŸnik ten spad³ poni¿ej 60, 22 marca znów przekroczy³ 60, 23 marca znów spad³ poni¿ej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczy³, 27 marca ponownie spad³ poni¿ej, a 28 marca znów przekroczy³ 60. W ci¹gu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 153 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 61,88 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców (o 2,82 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

15 marca wskaŸnik przekroczy³ 30 w woj. œwiêtokrzyskim, 20 marca przekroczy³ 40, 25 marca przekroczy³ 50, a 28 marca 60 - i wynosi tam obecnie 60,11 po wzroœcie o 2,98 (5 176 zaka¿enia w 7 dni).

WskaŸnik 14 marca przekroczy³ 40 równie¿ w województwie podkarpackim, a 20 marca przekroczy³ w tym województwie 50 - wykryto tam co najmniej 8 868 zaka¿eñ w ci¹gu 7 dni, co oznacza, ¿e œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi tam obecnie 59,59 na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 0,82).

W woj. zachodniopomorskim œrednia ta wynosi obecnie 52,32 po wzroœcie o 1,77 (6 201 zaka¿eñ w ci¹gu 7 dni).

W woj. opolskim wskaŸnik ten przekroczy³ 20 marca 40, a 27 marca - 50 i wynosi 53,85 po dobowym wzroœcie o 2,45 (w liczbach bezwzglêdnych - 3 697 zaka¿eñ).

Na przeciwnym biegunie znajduje siê województwo podlaskie, gdzie œrednia dobowych zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi 39,24 i województwo lubelskie, gdzie wynosi on 39,55.

Football news:

Bielsa on the Super League: It will hurt football. Big clubs want a bigger share, they don't need the rest
UEFA will not exclude Real Madrid, City, Manchester United and the rest of the Super League founders from the semi-finals of the Champions League and Europa League (ESPN)
Sky Sports reporter: Some breakaway club leaders believe they were set up. They demand an explanation from the leaders
Maguire came into conflict with Woodward over information about the Super League at a meeting of players with the management of Manchester United
UEFA President to English clubs: Gentlemen, you have made a huge mistake. But you have time to change your mind
I won't get any benefit from Super League - I just want to save football. Perez gave a program Interview (and immediately fell for the lie)
Everton owner on joining Super League: Never. Clubs are public domain