Poland

Wycieczka w niemieckim TUI z dopłatą. Za co? "Bo oszczędzasz czas”

Fot. Alex Kraus/Bloomberg

Od 15 do 39 euro, w zale¿noœci od ceny wycieczki i rodzaju pakietu, zap³ac¹ dodatkowo klienci, którzy zdecyduj¹ siê kupiæ wycieczkê w salonie w³asnym TUI w Niemczech.

Niemiecki TUI w³aœnie poinformowa³, ¿e od 17 maja bêdzie pobiera³ za obs³ugê dodatkow¹ op³atê. – W innych bran¿ach us³ugowych ju¿ dawno siê przyjê³o, ¿e dobra obs³uga jest wynagradzana – mówi dyrektor sprzeda¿y i marketingu w TUI Deutschland Huber Kluske, cytowany przez niemiecki portal bran¿y turystycznej Touristik Aktuell.

Jak przyznaje, w bran¿y turystycznej, takie honorarium jest na razie rzadkoœci¹.

Ale TUI nie jest pierwszym touroperatorem, który zdecydowa³ siê na taki krok. Ju¿ w listopadzie 2020 roku op³aty wprowadzi³a sieæ DER Reisebüro. Uzasadnia³a to zwiêkszonym nak³adem pracy ni¿ dawniej. Na podobny argument powo³uje siê Kluske i dodaje, ¿e w tej chwili wartoœæ dodana wynikaj¹ca z porady i obs³ugi jest o wiele wiêksza ni¿ przed laty. A to zas³uguje na wynagrodzenie.

Kluske uwa¿a, ¿e osoby, które kupuj¹ wycieczki u agenta, oszczêdzaj¹ czas. – Tylko specjaliœci maj¹ wiedzê, narzêdzia technologiczne i doœwiadczenie, które pozwalaj¹ w krótkim czasie przygotowaæ ofertê. Klienci potrafi¹ doceniæ us³ugi profesjonalnych doradców – twierdzi.

Jego zdaniem, op³aty tego typu powinny byæ standardem na rynku.

TUI daje do wyboru dwa pakiety, które bêd¹ doliczone i wyszczególnione na rachunku. Podstawowy obejmuje, poza analiz¹ potrzeb klienta i przygotowaniem oferty, tak¿e porównanie propozycji i zakresu us³ug w systemach rezerwacyjnych, podanie informacji o obowi¹zuj¹cych zasadach wjazdu, a tak¿e rezerwacjê miejsc w samolocie.

W wypadku wycieczki kosztuj¹cej do 499 euro trzeba bêdzie dop³aciæ 15 euro, a przy dro¿szej 29 euro.

Wersja premium zawiera dodatkowo zg³oszenie dodatkowego baga¿u, odprawê online na wylot z Niemiec, rezerwacjê uczestnictwa w zajêciach sportowych i w centrum wellness, pomoc w wype³nianiu formularza zaokrêtowania na rejs wycieczkowy, rezerwowanie wycieczek na l¹dzie (dla uczestników rejsów), pomoc w zg³aszaniu szkód i drukowanie dokumentów podró¿y.

Ponadto agent mo¿e zg³osiæ ¿yczenia specjalne klienta bezpoœrednio linii lotniczej lub hotelowi. Za to wszystko trzeba zap³aciæ 25 euro w wypadku wyjazdów o wartoœci do 499 euro lub 39 euro przy dro¿szych.

TUI przygotowa³ ju¿ odpowiednie rozwi¹zania w systemie rezerwacyjnym, co ma pracownikom pomóc do³¹czaæ op³atê do rezerwacji.

Touroperator dodaje, ¿e od kwietnia franczyzobiorcy tak¿e mog¹ pobieraæ dodatkowe pieni¹dze za obs³ugê, wysokoœæ op³aty ustalaj¹ sami. Równie¿ samodzielnie decyduj¹, czy, kiedy i jak wprowadziæ op³atê. Koncern mo¿e ich w tym wesprzeæ organizuj¹c im szkolenie.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude