Poland

Wyrok na OFE odroczony. Sejm nie głosował nad ustawą

Finanse

OFE

Shutterstock

W czwartek póŸnym wieczorem Sejm mia³ g³osowaæ nad ostatecznym kszta³tem ustawy, która ma zlikwidowaæ otwarte fundusze emerytalne. Niespodziewanie Sejm wycofa³ jednak ten punkt z harmonogramu g³osowañ.

Wczeœniej odby³a siê burzliwa debata, w której opozycja domaga³a siê wyrzucenia projektu ustawy do kosza. Nazywa³a go „skokiem na kasê”, „rabunkiem plus”, defraudacj¹ OFE.

- Projekt PiS defraudacjaOFE œci¹gniêty dziœ z g³osowañ. Jeszcze kilka dni cz³onkowie OFE bêd¹ mogli cieszyæ siê swoimi oszczêdnoœciami – komentowa³ na twitterze Miros³aw Suchoñ, pose³ KO.

Odroczenie g³osowania komentowali te¿ eksperci. – Skok na OFE odroczony. Pytanie, czy to kwestia braku wiêkszoœci czy proceduralnie coœ siê przesunê³o. Z perspektywy systemu i interesu cz³onków OFE to dobrze – stwierdzi³ Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego.

- A mo¿e przysz³a refleksja, po co forsowaæ ustawê niekorzystn¹ dla 15 mln osób w czasie Covid-19, w obliczu Nowego £adu, który obni¿y podatki emerytom – zastanawia³ siê Pawe³ Wojciechowski, g³ówny ekonomista Pracodawców RP.

Ostatecznie punkt dotycz¹cy projektu w sprawie OFE pojawi³ siê w planie g³osowañ odroczonego do wtorku posiedzenia Sejmu. Projekt ów zak³ada, ¿e pieni¹dze zgromadzone dziœ w otwartych funduszach emerytalnych trafi¹ domyœlnie na prywatne indywidualne konta emerytalne ich cz³onków, albo - jeœli ci wyra¿¹ tak¹ wolê - na ich konta w ZUS. Od pieniêdzy, które z OFE trafi¹ na IKE, rz¹d pobierze 15-proc. prowizji, któr¹ nazywa op³at¹ przekszta³ceniow¹. W sumie nawet 20 mld z³. I w³aœnie ten punkt budzi najwiêksze kontrowersje i jest nazywany „podatkiem Morawieckiego” b¹dŸ „skokiem rz¹du na kasê cz³onków OFE. Rz¹d przekonuje, ¿e op³ata przekszta³ceniowa jest w przybli¿eniu równa podatkowi dochodowemu, który w przysz³oœci, przy wyp³acie emerytury, bêdzie pobrany od pieniêdzy przeniesionych z OFE do ZUS. Pieni¹dze przeniesione na IKE bêd¹ podlega³y dziedziczeniu, zaœ te, które trafi¹ do ZUS – nie. To dodatkowy wabik, który ma zachêciæ cz³onków OFE do pozostawienia pieniêdzy na IKE. Tak¿e ten punkt wywo³uje kontrowersje. Krytycy tego rozwi¹zania przekonuj¹, ¿e tak¿e pieni¹dze przeniesione do ZUS powinny podlegaæ dziedziczeniu.

Football news:

Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG