Poland

Zakładnik Andrzej Poczobut

Bia³oruœ

Andrzej Poczobut

Andrzej Poczobut w maju 2019 r. nad jeziorem Narocz w pó³nocno-zachodniej czêœci Bia³orusi

archiwum Andrzeja Poczobuta

13 osób w celi, wszy, koronawirus i chore serce. Re¿im nie oszczêdza wiêzionych Polaków.

Dzia³acze nieuznawanego przez w³adze w Miñsku Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi Andrzej Poczobut i And¿elika Borys od niemal trzech miesiêcy przebywaj¹ w wiêzieniu. Wci¹¿ s¹ oskar¿ani o „pod¿eganie do nienawiœci na tle narodowoœciowym i rehabilitacjê nazizmu", grozi im za to nawet kilkanaœcie lat ³agrów.

Bez opieki, bez leków

Wiêzienie mieœci siê 50 km na wschód od bia³oruskiej stolicy w miejscowoœci ¯odzino. Andrzej niedawno zachorowa³ tam na koronawirusa, ale w³adze Bia³orusi nie informuj¹ o jego stanie zdrowia. Zastraszonym przez re¿im adwokatom zabroniono przekazywaæ jakiekolwiek informacje zza murów wiêzienia, a bliskim odmawiaj¹ mo¿liwoœci spotkania, nie wyjaœniaj¹c powodów.

– Obawiam siê o jego zdrowie i ¿ycie – alarmuje w rozmowie z „Rzeczpospolit¹" Oksana Poczobut, ¿ona aresztowanego dziennikarza (wspó³pracowa³ z „Gazet¹ Wyborcz¹") i wieloletniego dzia³acza mniejszoœci polskiej na Bia³orusi. – Niedawno otrzyma³am list, który napisa³ stamt¹d 8 czerwca. W jego celi przebywa 13 osób, wszêdzie s¹ wszy. Andrzej cierpi na zaburzenia rytmu serca, musi ci¹gle przyjmowaæ odpowiednie leki. Lekarz nam mówi³, ¿e nie mo¿emy tego zaniedbaæ, a tam przecie¿ nie ma ¿adnej opieki medycznej. A jeszcze ten koronawirus – mówi.

Kobieta bezskutecznie walczy o spotkanie z mê¿em, w wiêzieniu te¿ nikt nie chce jej powiedzieæ, jaki jest jego stan zdrowia. – Mówi¹ jedynie, ¿e mogê w czwartki przyjechaæ i przekazywaæ leki, ale nie mówi¹ dok³adnie jakie. Przecie¿ trzeba zrobiæ badania, by wiedzieæ, jak dozowaæ lekarstwa. Prosi³am nawet œledczego, który prowadzi jego sprawê, by wnioskowa³ o skierowanie mê¿a na badania do szpitala, ale nic z tego. Z tego, co Andrzej pisze, zrozumia³am, ¿e w wiêzieniu pozwolono mu le¿eæ przez dwie godziny – opowiada.

WiêŸniom w ¯odzinie zabroniono le¿eæ, a nawet siedzieæ od godziny 6 do 22. W podobnych warunkach przebywa And¿elika Borys, która jeszcze pod koniec maja przekazywa³a na wolnoœæ informacje o przepe³nionych celach, w których brakuje miejsc do spania. Borys, tak samo jak Poczobut, nie godzi siê przymusowe opuszczenie kraju.

Sumienie na zawsze

Pod koniec maja z bia³oruskiego wiêzienia uda³o siê uwolniæ trzy dzia³aczki mniejszoœci polskiej. Z naszych informacji wynika, ¿e Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa s¹ w oœrodku wypoczynkowym w Polsce, gdzie dochodz¹ do siebie po tym koszmarze, którego doœwiadczy³y w ostatnich miesi¹cach.

W poniedzia³ek podczas specjalnie zwo³anej konferencji prasowej szef bia³oruskiego Komitetu Œledczego Dzmitry Hara po raz kolejny powtórzy³ wersjê Miñska, ¿e w sprawie Polaków na proœbê prezydenta Andrzeja Dudy interweniowa³ pierwszy przywódca Kazachstanu Nursu³tan Nazarbajew. Dopiero wtedy, jak twierdzi³, do wiêzienia zosta³ wpuszczony polski konsul, który zaproponowa³ kobietom opuszczenie kraju. Opublikowano nawet nagrania rozmów polskiego dyplomaty z dzia³aczkami mniejszoœci polskiej. Hara stwierdzi³, ¿e polski dyplomata nie wiedzia³, ¿e by³ nagrywany.

Z tego wynika, ¿e Miñsk posiada te¿ nagrania rozmów polskiego dyplomaty z Poczobutem i Borys, ale tych nagrañ nie ujawniono. Wiadomo, ¿e odmówili wyjazdu za granicê.

– Dok³adnie nie wiem, jak to wygl¹da³o, ale przypuszczam, ¿e Andrzej odmówi³, bo by³aby to podró¿ w jedn¹ stronê. W liœcie napisa³ mi coœ takiego: „pobyt w wiêzieniu kiedyœ siê skoñczy, a sumienie ze mn¹ pozostanie na zawsze". Rozumiem go, ale dla mnie jednak najwa¿niejsze jest jego zdrowie i ¿ycie – mówi Oksana Poczobut. Jej m¹¿ sta³ siê jednym z ju¿ niemal 500 wiêŸniów politycznych.

Tworzenie nowego konfliktu... w szkole

Aresztuj¹c dzia³aczy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi i wypychaj¹c ich za granicê, w³adze w Miñsku sparali¿owa³y dzia³alnoœæ najwiêkszej niezale¿nej organizacji polskiej w kraju. Ale wygl¹da na to, ¿e to nie koniec antypolskich zapêdów re¿imu £ukaszenki.

Ostatnio w³adze Grodna poinformowa³y, ¿e w szkole nr 36 (polskiej) od wrzeœnia pojawi siê niemal ca³kiem bia³oruskojêzyczna klasa, jêzyk polski bêdzie wyk³adany jako przedmiot. To jedna z dwóch polskich szkó³ na Bia³orusi (druga jest w Wo³kowysku). W³adze w Miñsku od lat próbowa³y je zrusyfikowaæ, ale postanowiono jednak wprowadziæ tam jêzyk bia³oruski, systematycznie wypychany z systemu nauczania za rz¹dów £ukaszenki.

– W polskiej szkole w Grodnie od lat ograniczano liczbê uczniów, a teraz wygl¹da na to, ¿e miejsca dzieci, które chcia³y siê uczyæ polskiego, zajm¹ dzieci rodzin, które chc¹ siê uczyæ po bia³orusku. W Grodnie dotychczas nie by³o ¿adnej ca³kiem bia³oruskojêzycznej pierwszej klasy, wiêc utworzono j¹ w polskiej szkole. W ten sposób w³adze sztucznie tworz¹ konflikt – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu znadniemna.pl i wieloletni dzia³acz ZPB, który niedawno z powodów bezpieczeñstwa musia³ wraz z rodzin¹ uciekaæ z Bia³orusi.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud