Poland

Zandberg: 70-latkowie w kolejkach na mrozie? Można było pomyśleć

Covid-19

Adrian Zandberg

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Rz¹d mówi, ¿e ma za ma³o szczepionek i na to nie wp³ywu, ale na to, jak rz¹d zorganizuje szczepienia, ten wp³yw jest - powiedzia³ Adrian Zandberg z partii Razem, komentuj¹c tempo szczepieñ przeciw Covid-19 w Polsce.

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 15 129 osób - podaje rz¹d. £¹cznie przeciw Covid-19 w Polsce wykonano 701 164 szczepieñ (wed³ug danych na godzinê 10:30 24 stycznia).

Przeczytaj: Koronawirus w Polsce. Liczba szczepieñ przeciw Covid-19 przekroczy³a 700 tysiêcy

Liczba szczepieñ wykonanych 23 stycznia jest ni¿sza, ni¿ tydzieñ temu. Mniejsza liczba szczepieñ tydzieñ do tygodnia ma zwi¹zek z tymczasowym ograniczeniem dostaw szczepionki Pfizer/BioNTech do pañstw UE - w tym Polski. W pi¹tek AstraZeneca, której szczepionka nie zosta³a jeszcze autoryzowana w UE, zapowiedzia³a, ¿e w pierwszym kwartale dostarczy o ponad 60 proc. mniej dawek, ni¿ wczeœniej zak³adano.

Dowiedz siê wiêcej: AstraZeneca zapowiada mniejsz¹ dostawê szczepionek do UE

- Rz¹d mówi, ¿e ma za ma³o szczepionek i na to nie wp³ywu, ale na to, jak rz¹d zorganizuje szczepienia, ten wp³yw jest - zauwa¿y³ w niedzielê w TVN24 Adrian Zandberg. - Mo¿na by³o pomyœleæ z wyprzedzeniem, ¿e ustawianie siedemdziesiêcioparoletnich osób w kolejkach na zimnie jest dla nich groŸne, nie tylko ze wzglêdu na koronawirusa, ale te¿ dlatego, ¿e s¹ ju¿ w wieku, w którym naprawdê nie powinno siê ju¿ staæ w kolejkach. To jest rzecz oczywista, o tym mo¿na by³o pomyœleæ - powiedzia³ polityk Razem.

Zandberg zwróci³ uwagê, ¿e rz¹d mia³ du¿o wiêcej czasu, ni¿ pó³tora miesi¹ca na przygotowanie akcji szczepieñ. - O tym, ¿e bêdziemy siê szczepiæ, by³o wiadomo praktycznie od pocz¹tku tej epidemii. I od pocz¹tku mo¿na siê by³o przygotowywaæ na to, ¿eby zorganizowaæ ten proces rozs¹dnie, ¿eby np. z góry proponowaæ terminy. Na pewno to s¹ rzeczy, które trzeba bêdzie naprawiæ. Przecie¿ w tym momencie mamy do czynienia z sytuacj¹, w której bardzo wiele z tych starszych osób pozapisywa³o siê na szczepienia po kilkadziesi¹t kilometrów od swojego domu. To moim zdaniem zdaniem pokazuje, ¿e rz¹d trochê skrewi³ te przygotowania - mówi³ pose³ Lewicy.

- Natomiast druga sprawa, ¿e nie do koñca mo¿emy powiedzieæ: „to jest dobra wola firm farmaceutycznych - ile szczepionek przyjdzie, tyle przyjdzie, a my poczekajmy, co nam ³askawie dadz¹”. Mam pytanie, co zrobiono przez rok, ¿eby polskie zdolnoœci do tego, ¿eby w³¹czyæ siê w produkcjê szczepionek, podnieœæ? Wiem o sygna³ach ze strony firm farmaceutycznych o ich gotowoœci do tego, ¿eby siê w ten proces w³¹czyæ - doda³ Adrian Zandberg. 

Football news:

Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto
Prosecutors have reopened the case against Jerome Boateng for assaulting an ex-girlfriend in 2019. She died in February
Gian Piero Gasperini: I will not talk about the removal, or UEFA will disqualify me for 2 months
Zidane on the removal of the Broiler: I don't know if the penalty was excessive. The real world was not his best match, but the win
Ex-referee Iturralde on the removal of the Broiler: Borderline foul. It was possible to show both yellow and red
Gasperini on 0:1 with Real Madrid: You just need to win in Madrid. There is no need to speculate
Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win