Poland

Zaszczepieni nie będą wliczani do limitu osób na imprezach

W czwartek w Dzienniku Ustaw pojawi³o siê rozporz¹dzenie w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii.

Rozporz¹dzenie okreœla nowe zasady oraz luzowanie pewnych obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa. Nowe przepisy zaczn¹ obowi¹zywaæ od 8 maja.

Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze zmiany:

Hotele

Od 8 maja dla goœci udostêpnionych mo¿e byæ nie wiêcej ni¿ 50 proc. pokoi znajduj¹cych siê w danym obiekcie hotelowym, natomiast do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie dzia³alnoœci, o której mowa w ust. 13, na terenie prowadzenia us³ug hotelar- skich, jest dopuszczalne wy³¹cznie dla goœci, których pobyt wynosi co najmniej jedn¹ dobê hotelow¹, pod warunkiem dostarczania posi³ków lub napojów goœciom do pokoju hotelowego.

Restauracje

Obiekty gastronomiczne bêd¹ mog³y wznowiæ dzia³alnoœæ stacjonarn¹ od 15 maja, ale tylko w ogródkach gastronomicznych.

Od 29 maja do 5 czerwca prowadzenie dzia³alnoœci stacjonarnej bêdzie mo¿liwe, pod warunkiem, ¿e klienci bêd¹ zajmowali co drugi stolik i odleg³oœæ miêdzy stolikami bêdzie wynosi³a co najmniej 1,5 metra.

Maseczki

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz noszenia maseczek nie bêdzie dotyczy³ miejsc na otwartym powietrzu.

Pozostanie natomiast nakaz noszenia maseczki m.in. w œrodkach publicznego, obiektach handlowych i us³ugowych, na terenie cmentarzy, w samolotach.

Kina i teatry

Równie¿ od 15 maja wznowi¹ dzia³alnoœæ na œwie¿ym powietrzu kina i teatry, pod warunkiem udostêpnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym ¿e nie wiêcej ni¿ 50 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odleg³oœci 1,5 m pomiêdzy widzami. Od 29 maja do 5 czerwca kina i teatry bêd¹ mog³y wznowiæ dzia³alnoœæ w pomieszczeniach, pod warunkiem udostêpnienia widzom nie wiêcej ni¿ 50 procent liczby miejsc.

Imprezy okolicznoœciowe

Od 8 do 28 maja bêdzie mo¿liwe organizowanie imprez i spotkañ do 25 osób, które odbywaj¹ siê na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezê lub spotkanie.

Od 29 maja do 5 czerwca mo¿liwe bêdzie organizowanie imprez i spotkañ do 50 osób, które odbywaj¹ siê na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzeda¿y.

Zgodnie z zapisem rozporz¹dzenia, do limitu osób bior¹cych udzia³ w przyjêciu, nie zalicza siê zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Si³ownie

29 maja zostan¹ otwarte si³ownie, kluby fitness, solaria, jednak obowi¹zywa³ bêdzie limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Zamkniête pozostan¹ kluby nocne i dyskoteki.

Ca³e rozporz¹dzenie mo¿esz przeczytaæ TUTAJ

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone