Poland

Zostali zaatakowani, szczepią nadal

Antyszczepionkowcy zaatakowali s³ownie pracowników szczepibusa w Gdyni. Sprawê wyjaœnia policja.

Gdyñski szczepibus wczoraj by³ dostêpny w samym sercu miasta – przy bulwarze Nadmorskim, na parkingu skweru Arki Gdynia.

Atak na gdyñskim bulwarze

Niestety, tym razem nie obesz³o siê bez incydentu. - Kolejny dzieñ korzystamy ze szczepibusa w Gdyni. Niestety zostaliœmy s³ownie zaatakowani przez antyszczepionkowców na gdyñskim bulwarze. Na miejscu pojawi³a siê policja" – poinformowa³y Szpitale Pomorskie w swoich mediach spo³ecznoœciowych.

Policja poda³a, ¿e przed po³udniem na bulwarze zebra³a siê grupa 16 osób. Policjanci wylegitymowali zgromadzonych, a teraz sprawdzaj¹, czy zgromadzenie by³o zg³oszone i legalne.

Wpis Szpitali Pomorskich by³ mocno komentowany przez internautów. - Jak ktoœ nie chce siê szczepiæ, to jego sprawa, ale niech nie wtr¹ca siê do osób które tego chc¹ i obs³uguj¹ pacjentów – napisa³ jeden z nich.

Inny doda³: - Jeszcze niedawno nauka i medycyna nie dopuœci³aby preparatów w fazie eksperymentu do stosowania u ludzi. Badania maj¹ trwaæ do koñca 2023 roku, wówczas na podstawie oceny firmy og³osz¹ wyniki i okreœl¹ przydatnoœæ i skutecznoœæ preparatów. Dlatego podpisuje siê zgodê na udzia³ w „szczepieniu", a firmy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci, bo preparaty dopuszczone s¹ warunkowo".

Kolejna internautka napisa³a:- „Te¿ jestem przeciwna szczepieniom, ale swoje zdanie trzymam dla siebie. Przenigdy w ¿yciu nie reagowa³abym agresywnie na ludzi, którzy chc¹ siê szczepiæ. Ich ¿ycie i ich sprawa" – skwitowa³a.

Jeszcze inna osoba wspiera³a ekipê medyczn¹: - „Bardzo smutne. Niesiecie dobro, a spotykaj¹ Was takie przykre sytuacje. Trzymam kciuki, ¿eby ju¿ by³o spokojnie i bezpiecznie – napisa³a.

Wczoraj w Gdyni i Sierakowicach pracownicy Szpitali Pomorskich wykonali ³¹cznie 212 szczepieñ przeciw Covid-19.

- A dzisiaj wraz samorz¹dem województwa pomorskiego kontynuujemy szczepienia w Sierakowicach w godz. 10-18 (gdzie bêdzie tak¿e dostêpny lekarz pediatra) oraz jesteœmy obecni w plenerowych punktach szczepieñ w: Rajkowach, Sulêczynie i Skórczu (w godz. 9-18). Dostêpne szczepionki: Pfizer oraz Johnson@Johnson – poda³a spó³ka medyczna. A swój wpis zakoñczy³a: - „Szczepimy nadal. Dla zdrowia i ¿ycia mieszkañców".

Zaczê³o siê w Grodzisku

Tydzieñ temu pod jednym z punktów szczepieñ w Grodzisku Mazowiecki dosz³o do szarpaniny. Grupa osób z antyszczepionkowej organizacji "Polskie ¯ó³te Kamizelki" próbowa³a wtargn¹æ na teren placówki, ale zosta³a zatrzymana przez ochroniarzy.

Dosz³o do rêkoczynów. Zatrzymano dwie osoby, które us³ysza³y zarzuty. Lokalna policja zapowiedzia³a, ¿e na dwóch zatrzymanych napastnikach siê nie skoñczy. Zw³aszcza ¿e w czasie zajœcia pad³y groŸby podpalenia punktu szczepieñ.

Dziœ szczepienia mo¿na wykonaæ w parafiach m.in. w Ma³opolsce czy na Mazowszu. Mobilne punkty szczepieñ stanê³y przy koœcio³ach w NiedŸwiedziu (powiat limanowski), Spytkowicach, Laskowej, Ropie, Radgoszczy.

A na Mazowszu punkty szczepieñ dzia³aj¹ przy dziesiêciu parafiach: w Zbuczynie, Wiœniewie, £opacinie, Klukowie, StaroŸrebach, Gozdowie, £êgu Staroœciñskim, Lipnikach, Jastrzêbiu i w G³owaczowie.

Akcja szczepieñ w dziesiêciu parafiach na terenie Mazowsza zosta³a zorganizowana przez wojewodê mazowieckiego.

Szczepienia odbywaj¹ siê w godzinach od 8 do 15. W ka¿dym z punktów bêdzie mo¿na zaszczepiæ siê jednodawkow¹ szczepionk¹ Johnson & Johnson.

Football news:

Ivanov has been appointed chief referee of the Sociedad - Monaco Europa League match
UEFA will appeal against the decision of the Madrid court on the Super League and apply for the dismissal of the judge
Messi - in PSG's application for the match against Manchester City
Sheriff in the Champions League-the miracle of the year. The cancellation of the limit helped, but so far in Moldovan football it is terrible: neither fans, nor money
The son of Eto'o became a player of Vitoria Guimaraes
Donnarumma will be PSG's goalkeeper in the match against Man City. He will make his debut in the Champions League
Jorginho: I was worried about the talk that I would not have been at Chelsea without Sarri