logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Bartoš chce vymoci zveřejnění Babišova auditu, údajně potvrzuje střet zájmů

Podle ministrynì pro místní rozvoj Kláry Dostálové z ANO zpráva není koneèná a ministerstvo je pøipravené ji rozporovat.

Vedení ÈSSD zatím nezná obsah auditu Evropské komise o Babišovì údajném støetu zájmù. Pokud budou nutné korekce, nemìly by se platit z rozpoètu, oznámil v pondìlí ministr zahranièí Tomáš Petøíèek z ÈSSD.

Podle Pirátù by mìl bıt audit zveøejnìn, projednat by ho mìl kontrolní vıbor Snìmovny a jako zvláštní bod by se mìl objevit i na programu pléna Snìmovny.

Auditní zprávu zaslala EK do Èeské republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveøejnìn a oficiálnì nejsou známy ani jeho vısledky. V jarní pøedbìžné zprávì, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve støetu zájmù, protože má stále vliv na podnik Agrofert, pøestože ho vložil do svìøenskıch fondù. Premiér to znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací tıdeníku Respekt zpráva premiérùv støet zájmu potvrzuje.

Bartoš svou iniciativu odùvodòuje tím, že se objevují první snahy vısledky auditu ututlat. Spoleèná schùzka stran by podle nìj mìla pomoci koordinovat jejich další postup.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ale nejde o finální verzi. Ministrynì Klára Dostálová uvedla pro server iRozhlas.cz, že je pøipravená zprávu rozporovat. Podle nejmenovaného zdroje serveru z EK se však jedná o finální zprávu.

„Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo auditní zprávu, s kterou se v pondìlí seznámí odpovìdní zamìstnanci. Evropská komise opìt žádá o dùvìrné zacházení s dokumentem, protože øízení stále trvá. Rozhodnì nejde o finální podobu auditní zprávy,“ uvedl mluvèí MMR Vilém Frèek v nedìli. Èeskou odpovìï vèetnì pøípadnıch pøipomínek bude ministerstvo pro místní rozvoj pøipravovat ve spolupráci se všemi dotèenımi resorty, dodal.

Premiér Andrej Babiš v reakci na dokonèení auditní zprávy Evropské komise znovu uvedl, že neporušil zákon. „Lex Babiš jsem dodržel,“ pøipomnìl v Otázkách Václava Moravce. 

Ten audit považuji za útok na Èeskou republiku, øekl Andrej Babiš (8. èervence 2019):

VIDEO: Ten audit považuji za útok na Èeskou republiku, øekl Andrej Babiš

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Themes
ICO