Czech Republic

Bartošák o návratu do reprezentace: Cítil jsem se jak Karel Gott na slavících

Zatím poslední zápas za národní tım odchytal 25. kvìtna v loòském semifinále mistrovství svìta. Èeši v nìm padli s Kanadou 1:5. Pár mìsícù nato se Bartošákovi rozsypal svìt. Øešil osobní problémy a pomalu se vracel k velkému hokeji. Pokornì mluvil o dlouhé cestì k další pozvánce na reprezentaèní sraz a ta teï pøišla od nového kouèe Filipa Pešána.

„Jsem rád. Buïme k sobì zcela upøímní, tak brzo jsem ji neèekal a vím, že koronavirová pandemie tomu dost napomohla. Situace ohlednì ostatních hráèù a gólmanù není ideální. Je možné, že kdyby se hrály všechny ligy a uvolnili se ostatní hráèi, dívali bychom se na jinou soupisku,” øíká skromnì.

„Budu na sebe hrdı, až v nároïáku udìláme nìjakı velkı úspìch. Pak si koneènì mùžu øíct, že jsem zpátky,” dodal brankáø finskıch Lahti Pelicans.

Trenér Pešán otevøenì pøiznal, že s nìkterımi kluby se o nominaci hráèù zatím ani nebavil. Je to i váš pøípad?
Já a Ruda Èervenı, kterı bydlí v Lahti dvì patra nade mnou, jsme dostali zprávu, že jsme v širší nominaci. Byl jsem moc pøekvapenı, že jsem byl pozvanı do národního tımu tak brzy po všem, co se vloni odehrálo. Vùbec jsem to neèekal, takže jsem se cítil jak Karel Gott na slavících. Je to zadostiuèinìní, že jsem se dostal zase na nìjakou úroveò a do hledáèku trenérù.

V pondìlí se sejdete s ostatními hráèi. Nebude to úplnì bìžnı sraz národního tımu, viïte?
Je nás pár, co jsme objezdili nìkolik reprezentaèních akcí. Ale jinak tu bude plno mladıch klukù èekajících na svou šanci. Bude to mít svùj náboj, ale jiné to bude po všech stránkách. Doufám, že na stadionu budeme mít diváky, protože ligu hrajeme normálnì pøed lidmi. V Helsinkách je nádherná hala a chodívá tam spousta lidí.

To vás nepotìší zpráva, že vstup 4 500 fanouškù je povolenı jen na zápasy domácího Finska. Ostatní utkání se odehrají za zavøenımi dveømi.
Takže budu doufat, že na mì vyjde zápas proti Finùm (smìje se). V životì jsem hrál snad jednou bez divákù a bylo to vloni ještì za Modo proti Björklovenu. Setkaly se dva tradièní tımy a najednou bylo na stadionu prázdno. Nejt잚í zápas, jakı jsem kdy hrál. Ne z herního hlediska, ale sledovat to všechno okolo bylo smutné. Nikdo nefandil, každı odraz puku, pøihrávka, zakøièení bylo slyšet. Bylo to šílenı.

A stejnì tak bude zvláštní nejspíš i celı turnaj Karjala, že?
Celı svìt je dnes naruby. Turnaj bude úplnì jinı. Jestliže Rusové pøijedou s vıbìrem dvacítek, už vám to nìco napoví o smıšlení tımù. Nebudu øíkat, zda je to dobré, nebo ne. Oni to vnímají jako správnou vìc pro hráèe, kterım brzy zaèíná mistrovství svìta. Ti kluci potøebují nìjaké vytížení. Karjala Cup bude za souèasnıch podmínek nìco jiného, než naè jsme zvyklí. S tím se ovšem dalo poèítat.

FOTKA S IDOLEM. Brankáø národního tımu Patrik Bartošák (vpravo) Èeskıch hrách...

FOTKA S IDOLEM. Brankáø národního tımu Patrik Bartošák (vpravo) na Èeskıch hrách ulovil cennı suvenır v podobì fotografie se svım protìjškem ve švédském tımu Henrikem Lundqvistem.

V Èesku se teï ani netrénuje a kapitáni extraligovıch tımù dokonce požádali premiéra Babiše dopisem o uvolnìní opatøení pro sportovce. Jak situaci domácích hráèù vnímáte na dálku?
Je to smutné. S ohledem na ohniska nákazy a na to, jak moc nebezpeèná jsou ostatní místa, je to podle mì hodnì nešastné. Zdraví kluci, sportovci nemohou hrát a trénovat. Myslím, že existuje zpùsob, jak vyhovìt sportovním tımùm, tak i naøízením vlády.

Sada pøísnıch hygienickıch opatøení a zavedené trojí testování na covid vás èeká i na turnaji. Zvykli jste si už na to?
Už jsem byl na testech ètyøikrát. Pocítil jsem jedinı rozdíl mezi testováním v Èechách a na severu. U nás doma se provádìjí malou jehlièkou. Kdežto ve Finsku vám do nosu strèí takovou lopatu, že Rudovi Èervenému potom tekla ještì hodinu a pùl potom krev. Ale samozøejmì každı normální èlovìk pochopí, že je to nutné. Jsou horší vìci. Lidé pøicházejí o práci, o vıdìlky. I kdyby nás mìli testovat každı den, je to opravdu to nejmenší.

V helsinském hotelu zato budete žít po boku ostatních reprezentaèních vıprav v jedné bublinì.
Patrnì to bude jiné, ale neovlivní nás to. Budeme se potkávat s ostatními tımy a hotel bude narvanı. Nebude tam ovšem nikdo známı, setkáme se tam s úplnì cizími kluky. Z Finska tam budu mít jediného známého a to je spoluhráè z Lahti. Ani si neuvìdomím, že jsem prošel kolem soupeøe. Když to v bublinì nìkolik tıdnù vydrželi hráèi NHL, tak pár dní prostì zvládneme. I když jsem si myslel, že to bude jinak.

Že budete mít volnìjší režim?
Tak nìjak. O bublinách jsem se dozvìdìl až teï a ponìkud mi zhatila plány. Lahti je hodinu cesty od Helsinek, a tak jsem si øíkal, že by za námi mohly pøijet rodiny. Anebo že bych se po tréninku mohl na otoèku podívat domù. Bıt v bublinì je však malièkost. Možná si koncem tıdne s nìkım polezeme na nervy, ale vùbec bych se tìmi omezeními nestresoval.

Rusko vyšle na turnaj hráèe do 20 let. Pøijde vám ta volba zvláštní?
Líbí se mi spíš rozhodnutí našich trenérù vybrat pár klukù, co by na dvacítky mìli jet a mají šanci se do zápasu dostat. Rusové asi mají víc hráèù, které musí dostat do formy. Nebojím, že by jejich zápasy byly propadák. Všichni víme, jak se Rusové umìjí nahecovat, a ti kluci budou brát tenhle turnaj jako velkou vızvu.

Pøed zápasem s ruskım vıbìrem probìhne pocta zesnulému kouèi Miloši Øíhovi. Jste rád, že na nìj obì zemì vzpomenou?
Palec nahoru, že nìco takového probìhne a uctí se jeho památka. Zaslouží si to nejen proto, jakı byl èlovìk, ale jakıch úspìchù dosáhl doma i v Rusku. S panem Øíhou jsem objezdil pár srazù a je to jedinı trenér, pod nímž jsem si zachytal mistrovství svìta. Je to skvìlı krok.

Mimo jiné se Èeskı hokej ve spolupráci se Škodou Auto rozhodl podpoøit zdravotníky obìdovım menu od špièkovıch šéfkuchaøù. Poèet podpoøenıch nemocnic závisí na tom, kolik na Karjale národní tım nastøílí gólù.
(rozesmìje se) Øekl bych, že na tréninku budu klukùm budu pouštìt góly, aby nabrali co nejvíc sebevìdomí a lidem v první linii co nejvíc pomohli. Tihle lidé si to ohromnì zaslouží. Všichni budeme hrát nejen za toho povìstného lva na prsou, ale také pro nì. Chceme pøece, aby nìjakou pomoc dostali, protože doma se jim té podpory zatím moc nedostalo. Já vìøím, že budeme moct pøispìt.

Football news:

Hertha celebrated the victory with empty stands: they applauded, talked, Guendouzi even threw a t-shirt
Tuchel does not intend to renew his contract with PSG. He will become a free agent in the summer
Massimiliano Allegri: I Want to work in the Premier League. The League is progressing thanks to foreign coaches
Branislav Ivanovich: Abramovich is one of the most important people in my career. Not just the owner, but a friend
Zlatan Ibrahimovic: Jordan's Chicago is a perfect example of the character of the winners. I'm not Michael, but I also demand a lot
For the first time, Ronaldo does not Interfere with Juventus. This season will be his best in Italy, but Torino risk repeating real's problems
Serginho Dest: I Hope to play with Messi for another season. Everyone wants him to stay