logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Benešovskou nemocnici napadl ruský vir Ryuk, cílený útok to však nebyl

Nyní se èeká na zprávy od Národního úøadu pro kybernetickou a informaèní bezpeènost (NÚKIB) a expertù ze spoleènosti ESET, které podle Suchánkové dorazí bìhem tıdnù.

Kryptovirus ochromil provoz benešovské nemocnice 11. prosince, k útoku se nikdo nepøihlásil.

O ruském viru psal už ráno web iRozhlas.cz. „Skupina, která stojí za Ryukem, si vybírá potenciálnì zajímavé cíle. U movitıch organizací je v pøípadì, že se jim útok povede, velká šance, že vıkupné, které budou požadovat za zpøístupnìní dat, bude pomìrnì zajímavá èástka. Vıkupné, na které si skupina pøišla, je ze zveøejnìnıch pøípadù v øádech milionù dolarù,“ øekl serveru technologickı øeditel antivirové spoleènosti ESET Miroslav Dvoøák.

Nemocnice fungovala v omezeném režimu, do plného provozu se ji podaøilo vrátit 30. prosince. Benešovská nemocnice vyèíslila provozní ztrátu za prosinec na 38 milionù korun, na další dva miliony vyšlo pøeinstalování serverù. Deset milionù je nemocnice schopná zaplatit ze svıch zdrojù.

Støedoèeskı kraj poskytne benešovské nemocnici na ztráty 30 milionù korun, o pøidìlení neinvestièní dotace rozhodli v pondìlí krajští radní, schválit ji ještì musejí koncem ledna zastupitelé.

Po kyberútoku nebylo v nemocnici možné spustit pøístroje vèetnì poèítaèové sítì, plánované operace bylo tøeba zrušit. Na obnovení provozu se podílel tım specialistù NÚKIB. Nyní už zaøízení funguje standardnì, odložené operace budou provedeny v lednu a únoru.

Kraj je podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové pøipraven pøipojit se jako poškozenı s nárokem na náhradu škody v rámci trestního øízení. Vedení kraje povìøilo Støedoèeské inovaèní centrum, aby se zabıvalo opatøeními ke zvıšení bezpeènosti v krajskıch nemocnicích a jejich lepší ochranou pøed kyberútoky.

VIDEO: Jermanová: kraj zaplatí témìø veškeré škody za hackerskı útok v benešovské nemocnici

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Themes
ICO