Czech Republic

Bílé Vánoce asi opět nebudou, prosincová předpověď počítá o svátcích s teplotami nad nulou

„Kolísavı trend z posledních dvou listopadovıch tıdnù, kdy se prùmìrné tıdenní teploty pohybovaly na rozhraní nadnormálních a následnì podnormálních hodnot, bude pokraèovat i v následujících ètyøech tıdnech,“ uvádìjí meteorologové.

V prvním prosincovém tıdnu se oproti souèasnosti ochladí. Denní maxima se budou pohybovat nejèastìji kolem dvou stupòù nad nulou, minima v noci kolem minus tøí stupòù Celsia. V dalším tıdnu se pøibližnì o jeden až dva stupnì oteplí.

Ve druhé polovinì prosince teploty zaènou opìt klesat, ale jen mírnì. Kolem Vánoc by tak mohlo bıt pøes den tìsnì nad nulou.

Nejenom teplotnì, ale i množstvím dešovıch èi snìhovıch srážek by prosinec nemìl vyboèovat z hodnot bìžnıch pro tento mìsíc. „Celkovì období od konce listopadu do konce vánoèních svátkù by mìlo bıt srážkovì v normálu nebo slabì podnormální,“ odhaduje ÈHMÚ.

Dlouhodobá prùmìrná teplota pro období od 30. listopadu do 27. prosince je minus 0,5 stupnì Celsia. Nejchladnìji bylo v roce 1969, kdy prùmìr èinil minus 6,1 stupnì. Zatím nejvyšší prùmìr ètyøi stupnì Celsia meteorologové zaznamenali pøed pìti lety.

Mìsíèní vıhled se podle ÈHMÚ zamìøuje na tıdenní prùmìry, nepostihuje proto všechny možné vıkyvy poèasí. Úspìšnost vıhledu se podle meteorologù pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek je zhruba 65 procent. Pøedpovìï na tøetí a ètvrtı tıden se èasto blíží dlouhodobım klimatickım hodnotám pro daná období.

Football news:

Milan defender Musacchio has passed a medical in Lazio
Arsenal is a big club in England. Ødegård fit into the role of the tens of Arteta. Holand on Martin
Klopp on Lampard's resignation: Abramovich is not the most patient man in the world. It is cruel to make this decision so early
Berbatov on Suarez: Barcelona showed disrespect and pays for it. Luis must be dying of laughter
In the environment of Messi deny that the player and his family members learn French
Oscar: I want to finish my career at Chelsea. I play very well, so there should be a place for me
Victor Font: Garcia is ready to play for Barca for free until the end of the season. Please buy it now