Czech Republic

Boleslavské kompromisy: rozpočet dolů o 20 procent i nižší platy hráčů

A teï co s tím. Máte podepsané platné kontrakty, zamìstnáváte urèitı aparát lidí a najednou chybìjí prostøedky. 

„Hráèi se k tomu postavili perfektnì. Generální manažer s nimi jednal o snížení mezd a nebyl nikdo, kdo by to nepochopil. Takže to v tuhle chvíli už vypadá, že bychom mìli situaci zvládnout,“ vìøí Plachı. „Hráèi souhlasili s ponížením platù plošnì na celou sezonu. Smekám pøed nimi, jsou solidární a ukazují, že jsme na jedné lodi, což rozhodnì není klišé.“

Boleslav dokonce o nìkteré své sponzory pøišla úplnì. „Jsou i takové firmy. Ale když pøijdou o své zakázky, tak se na nì nemùžeme zlobit. Jsme vdìèní za každé peníze, které do klubu pøijdou,“ vysvìtlil Jan Plachı.

V tuto chvíli je klub pro sezonu ekonomicky stabilizovanı a nemìl by se obávat žádnıch dalších tìžkıch dopadù.

„Žádná další opatøení smìrem dolù by nemìla následovat. Takže už si pøejeme jen to, aby se hrálo, protože kdyby extraliga nezaèala èi skonèila tøeba v polovinì, tak by došlo možná k nìjakému krácení ze strany BPA nebo televizí, což by se nám do rozpoètu ještì promítlo.“

„Tøeba by se nám ještì nìjakı rozdílovı hráè hodil. Uvidíme, jak sezonu zaèneme.“

Jan Plachı šéf BK Mladá Boleslav

Samostatnou kapitolou jsou diváci. Boleslav i po nejnovìjších naøízeních dostane na stadion až 2 600 fanouškù, rozdìlenıch do šesti samostatnıch sektorù. Prostor na stání byl bleskovì pøestavìn na sektor k sezení. 

„Diváci si cestu najdou, pokud budeme aspoò trošku hrát, tak povolenou kapacitu naplní,“ vìøí Jan Plachı. „Pøání mám víc. Aby kluci zùstali zdraví a hráli slušnı hokej, chceme navázat na vydaøenou minulou sezonu.“

Football news:

Conte about 2:0 with Genoa: Inter are aware of their strength, and this helped us play with confidence
👏 The whole world is talking about Khabib's departure and congratulates him on his victory. They demand the first place in the rating for him and respect the desire to be with his family
Klopp Pro 2:1 with Sheffield: Wins 2:0 or 3:0 come when you fight fiercely in games like this
Messi repeated his worst streak - 6 games without goals to Real Madrid
Schalke are 21 consecutive games unbeaten in the Bundesliga and are in penultimate place
Ronaldo - Khabib: Congratulations, bro. Your father is proud of you 🙏
Suarez shares 1st place in The La Liga goalscoring race with Fati and Paco, scoring 5 (4+1) points in 5 games