logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Byl jsem mrtvý. Vrah přišel s originální žádostí o propuštění z vězení

Šestašedesátiletı Benjamin Schreiber byl v Iowì odsouzen k doživotnímu vìzení bez možnosti pøedèasného propuštìní za to, že v roce 1996 ubil jednoho muže. V žádosti o propuštìní argumentoval tím, že trest završil, když se mu pøed ètyømi lety krátce zastavilo srdce.

Soudci oznaèili žádost za originální, leè nepøesvìdèivou s tím, že evidentnì není mrtev, když právní dokumenty podepsal.

U Schreibera se v roce 2015 vyskytla sepse v reakci na komplikace v souvislosti s ledvinovımi kameny. Lékaøi ho v nemocnici museli oživovat, muž se ale plnì zotavil a vrátil se za møíže.

Schreiber v žádosti o propuštìní, která byla podána loni, tvrdil, že byl oživován proti své vùli. Doplnil, že jelikož byl chvíli mrtev, svùj trest technicky dokonèil.

Žádost nejprve zamítla nižší instance, právník odsouzeného se ale odvolal. Ve støedu nakonec odvolací soud potvrdil rozsudek nižší instance s tím, že Schreiberùv trest bude dokonèen, až bude Schreiber formálnì prohlášen za mrtvého.

Themes
ICO